ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) แห่งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการซื้อขายข้าวตลาดเฉพาะ

และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคได้เข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าว ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อข้าวตลาดเฉพาะ 

ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวใน 4 ลักษณะคือ

  • ข้าวอินทรีย์
  • ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  • ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 

 

ศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะได้รวบรวมข้อมูล ความเข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าวของแต่ละสายพันธุ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

คุณค่าทางโภชนาการ แหล่งผลิต รวมทั้งช่องทางและสถานที่จำหน่าย เพื่อให้การขยายและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม จังหวัด ภาค พันธุ์ข้าวที่ปลูก ติดต่อ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิ
ข้าวเหนียวกข6
นายอดุลย์ ยุงรัมย์
0933804582

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด
กำแพงเพชร ภาคกลาง กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นายทฤษฏี เพชรมะลิ
089-0751628

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง
อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี
0970964750
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางสุจารี ธนสิริธนากร
091-8617867
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายอำมร
080-0348519
บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จังหวัดลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
นายเจษ นิ่มสุวรรณ์
081 4440183
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
คุณสมบูรณ์
0-2853-9000
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
02-508-3905
บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด ปทุมธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด
0-2150-6697, 08-4979-8034

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวบือพะโดะ
ข้าวบือวา
ข้าวบือเนอมู
บือชอมี
บือโช
นายอำนาจ ภูวินสกูล
093-1460534
กลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัทลุง ภาคใต้ ประธานกลุ่ม
0899781044
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว มวลชน พัทลุง ภาคใต้ ประธานกลุ่ม
0644746206

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม
เพชรบุรี ภาคตะวันตก ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายบรรพต มามาก
087 803884, 084 5705059
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวปิ่นเกษตร
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ
089-9612660

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายบุญมี สุระโคตร
082-3685152, 086-8754838
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางลัดดา พันธ์ศรี
084-8231839
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายจิตติ แสนโครต
098-3212353
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายนัด อ่อนแก้ว
087-2866446
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ภาคใต้ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นางจันทร์เพ็ญ พิสดี
083 5635072
วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน ชุมพร ภาคใต้ ข้าวเหลืองประทิว 123
นายประยูร เมืองนาโพธิ์
087-8919982

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวพญาลืมแกง
หางปลาไหล
เม็ดล้าน
นางเสลี่ยง ยศสุพรม
089-6984118

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
นายณัฐวัฒน์ สีตี
081-3695184
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางกอบแก้ว ระวิเรือง
062-5604770

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)
พะเยา ภาคเหนือ ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวลืมผัว
นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร
081-7407822

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด
หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์
083-3382206
กลุ่มแปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางพวงรัตน์ แจ้งแสง
084-8723393
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
คุณธนพงศ์ ทองแพ
092-4697918
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสาคร ปากเกล็ด
097-0964750
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
085 4732438
กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ ลำปาง ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
นายประวัติ อินจันทร์
081-3870578

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว
พะเยา ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายบาล บุญก้ำ
082-8957321
กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง พังงา ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
นายวิโรจน์ มุขแก้ว
098-0164838

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี
สระบุรี ภาคกลาง ข้าวเจ๊กเชย 1
นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์
095-5973468

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายอำมร สุขวิน
089-4641187

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นางสุดใจ คงสมปอง
084-497957
กลุ่มข้าวไทธาตุทอง ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสุริยะ เพ็ชรเวียง
099-5031210
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมหมาย แก้วศรี
วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
นางบุญเลิศ สีสาสีมา

ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวกรียา สุไชยแสง
0870903859
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอำปึล สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมศักดิ์ เชื้อจันทร์
063-0428720

ธนาคารข้าวบ้านกระเทียม
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางทิวาวรรณ สางาม
093-8387249
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกล้วย สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายวัชรพล แก้วงาม
086-3662886

ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปกาอำปึล
นางสาวลำใย ฉวีทอง
097-3428072

วิสาหกิจชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์ (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช
081-0763503

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางกัญญา อ่อนศรี
087-2551447
บ้านตาเฮอ 1 สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางจุฬาลักษณ์ คราวเตอร์
080-4861729
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักบุ้ง สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นายประโยชน์ มีอยู่
089-5800159

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายไชยวัฒน์ สีสนมาก
091-8324043
เกษตรอินทรีย์ตรมไพร-นาโพธิ์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเจ้าหอมนิล
ปกาอำปึล
นายเสาร์ กรวยทอง
062-8261548
เกษตรอินทรีย์ตาพรม สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายพันธ์เรือง ห่อทอง
086-8781286
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางรัตยา สุขแก้ว
098-1463771

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางจันเพ็ญ ลายทอง
087-0745255
เกษตรผสมผสานบ้านผักสัง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข6
นายทวี เกิดบุญมี
096-7019933
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายวิรัตน์ ศรีคามเม
086-2369645
วิสาหกิจชุมชนบ้านยานางเมืองทอง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายบุญมี บุราณรัมย์
088-7325346
เกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมี มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสุพจน์ สุวรรณ
097-1634933
ข้าวหอมลำพลับเพลา มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
นายอุดม พรมลี
065-1041851
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านหนองคู ม.8 ต.หนองบัวแก้ว มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายยรรยง ลิงไธสง
089-5752909

วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี
มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายเด่นชัย ชาวสวน
084-5297120
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมพงษ์ อาษากิจ
080-0522601
วิสาหกิจผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ม.7,9 มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวแดง
หอมใบเตย
นายบุญช่วย บรรค์แก้ว
093-4203313

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองเตา
มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางสุกัญญา สถานรัมย์
087-0439317

รวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน
มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายกรุง ดวงเงิน
086-1084445
ชาวบ้านนาอาลอน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางสุทธิกาญจน์ ก่อบุญ
085-2565285
เกษตรกรบ้านโปร่งเป้า อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายสิทธิกร ปราบภัย
084-6746378
วิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ข้าวหอมมะลิ
นายสุรพล แสนทรีสุข
085-4912708
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม้ง อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
095-5329707
กลุ่มแปลงใหญ่มะลิ 105 บ้านห้วยม่วง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางปริฉัตร รัตนวรรณี
087-0123928

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นาภู
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นาวสาวกรียา สุไชแสง
087-0903859

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหว้านพัฒนา
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
นายอภิสิทธิ์ ผิวหอม
087-2165920

กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านชาดใต้
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
นายนิรันดร์ ไชยขันธ์
061-0577822

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
นายบุญถิ่น วรวาส
084-5606799
ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะบ้านเหมือดขาว ม.7,12 ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายอุทัย ทองเย็น
062-1956842

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณธรรม ต.ไผ่
ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข10
กข22
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวแดง
นายสุริยา แก้วสาร
086-2614834
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านทุ่งทรายทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางสำราญ ซุยคง
084-5518420
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสม ตารีกา
087-2236292
วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ ชัยนาท ภาคกลาง กข43
ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท
นางสุทิน ทาเอื้อ
082-8841957

กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่
ชัยนาท ภาคกลาง กข43
นายอุดม ดอกแดง
062-2372409

กลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ
ชัยนาท ภาคกลาง กข43
นางศรีไพร แก้วเอี่ยม
080-1176210

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด
ชัยนาท ภาคกลาง ขาวเจ็กชัยนาท
ข้าวพิษณุโลก 80
นายประสิทธิ์ พิมขาว
087-2122827

ข้าวกล้องดอยบ้านนาเกียน
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ขะสอ 62
นางเพชรรัตน์ ประเสริฐ
095-3350295
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายอภิชัย ผุดผ่อง
0810455616
กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสาวธิดา คงอาสา
082-8229404

วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
นายสมาน ลุนพงษ์
0873062279

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ
ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเจ้าหอมนิล
นายสุวิช เสนาคุณ
045-979829

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง
หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเจ้าหอมนิล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายศิริศักดิ์ โลหิทัต
089-0924259, 063-9629916

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน
อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวจินดารัตน์ วัดแป้น
084-8198911

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ
ตรัง ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสังข์หยด
ข้าวหอมกระดังงา
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ข้าวเล็บนกปัตตานี
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หอมหัวบอล
เบายอดม่วง
นางพรรณี คงเอียด
090-1758078

เกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 อูนนา
ภาคใต้ กข6
กอใหญ่
นาย ชัยรัตน์ พลภักดี
085-9209372
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม กำแพงเพชร ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
นายวิเดช พรมมี
088-1583598
แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวเหนียวแดง
หอมใบเตย
นางสมจิตร รัตน์รองใต้
089-9376287

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายพนม อินทร์ศรี
089-8341836
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลอีสานเขต ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นาย พยุง รุกขชาติ
094-4041999

กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร
สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ ข้าวดอกขาม
ข้าวสังข์หยด
ข้าวเจ้าหอมนิล
หัวบอน
นางสาวสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง
0822739706

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นายสุพรรณ แก้วเกิด
087-2482928

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ
กระบี่ ภาคใต้ หัวบอน
นายสมพร ไทรทองคำ
0910544398
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่ พังงา ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
นายไสว ประทีป ณ กลาง
089-2889007
พัฒนาวิถีชาวนา ปัตตานี ภาคใต้ กข41
ซีบูกันตัง
นายวรวุฒิ มานะ
089-2936701
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี ตรัง ภาคใต้ ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวเล็บนกปัตตานี
อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายชิมนาค เสณี
0943177132
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง สตูล ภาคใต้ ข้าวขาวปทุมธานี
นายสมชาย เหมาแหล่
0995951185
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนุ้ย สตูล ภาคใต้ อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายอาแมน ซาแหละ
086-297525
บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายจักร์กฤษณ์ สามัคคี
089-9744226
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายเกรียรติศักดิ์ เทพหนู
081-5988989
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางฟอง คงนุรัตน์
087-8990765
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสาวยุพา เลื่อนกัตวา
084-2154138
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางชะอ้อน นิลพันธ์
0899754005
กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายเปลื้อง ชูคง
0896592537
กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายบุญจริง หนูจีนเส้ง
081-6180285
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านปาบ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายจงใจ ชิตชัย
081-368-1381
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายจบ ขุนทอง
083-1922502
กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายเปลือน ชูช่วย
086-2889833
กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ทอง
087-391-5711
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางมาลี พันธ์วงค์
089-9781044
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสาวโชติกา ทองขุนดำ
081-3542242
กลุ่มข้าวภูผา พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายนเรศ ขวัญปลอด
080-1375118
วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสาวชัญญานุช ตุเทพ
085-4773106
วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางยุพิน พรหมเช็ก
093-3734021
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์
084-6325409
วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
085-4732438
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายรณชัย อเปสริยโย
089-1651248
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสาวธิดา คงอาษา
065-3720199

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง กข43
กข79
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวเหนียวลืมผัว
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายภาณุสิทธ์ มั่นคง
0868484861

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง
สงขลา ภาคใต้ ข้าวช่อขิง
ข้าวเล็บนกปัตตานี
นางฮาลีล๊ะ หมันหมาด
089-2961679
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน สงขลา ภาคใต้ ข้าวสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางปราณี ทองรักษ์
063-0593478
กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันตก ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายพงษ์สกร สบู่ม่วง
092-2579987

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม
สระบุรี ภาคกลาง กข49
นายประจวบ วงษ์สานิล
089-2419823
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว(สหกรณ์) ภาคกลาง กข43
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมควร ปานเถื่อน
0866199337

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม
ปทุมธานี ภาคกลาง กข43
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายชาตรี ระดมเล็ก
0866142800
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ม.2 ต.บึงกาสาม ปทุมธานี ภาคกลาง กข43
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมศักดิ์ เพ็ชรัตน์
0868808609
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางฐิติรัตน์ วิลแลน
094-6264651

กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง
นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางทองม้วน พาจันทึก,นางนรินทร์ เที่ยงสันเทีย
085-7657399
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธุ์
064-1575473
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายไพศาล ผาจันดา
085-7487699

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน
นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายปราโมท แสงสว่าง
087-8555861
สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวแดง
นายเวียงจันทร์ ทำนาผล
0642050595
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
นางนิตยา ภูชมศรี
0644068364
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายประจวบ คงตรง
085-7388023
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2 ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางยุพาพิน ศรียงยศ
084-9625351
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์
087-8316459, 087-2322057
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสามเกลอ
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายไพฑูรย์ ฝางคำ
081-5793108, 089-2863429
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางสาวชบา ศรีสุโน
0972712888
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายหนูเพ็ญ นาโควงค์
085-7454955

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์
085-7601517
กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม/ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท
087-7789855

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/
ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางทองสุข ผลไทย
087-0104653

กลุ่มเกษตรก้าวหน้า
บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายศุภณัฎฐ์ บุญอาจ
093-5235394, 097-1678794
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายกรุง ดวงเงิน
0861084445
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายบรรจง แสนยะมูล
0863547883
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางละออง คำเหลา
089-8403531
กลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางกรรณิการ์ มิ่มา
0611389279
กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางวันเพ็ญ กาญจนสาธิต
098-1020288

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)
ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ
087-6864457
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางกล้วย ดวงคำ
081-5490381
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสายันต์ สีภานุ
085-2227553
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางกนิษฐา จันใด
099-0213818
กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายพรมยา โพธิ์ศรีทอง
081-6009216
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางชุธิมา ม่วงมั่น
081-7604891
เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลำพุก สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปกาอำปึล
นายบัญญัติ สัญจรดี
0973254303

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายตู้ สุขนึก
081-3128338, 089-4449453
กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางสมพร สุดาปัน
080-1515558
กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายทองมา เปรียงยิ่ง
089-0863136
กลุ่มผูผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสม ตรีภา
วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางรัตนา ธาระมนต์
083-3618936

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลดงแดง
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายวินัด วิกาหะ
084-3925445
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมมะลิแดง
ธัญสิริน
นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
083-1285425
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข69
ขาวดอกมะลิ 105
นายทวี ประสานพันธ์, จิตอารีย์ ประสานพันธุ์
081-5624697, 087-6918265

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายพรทิพย์ ด้วงทอง
081-7609925
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว พิษณุโลก ภาคกลาง ข้าวพิษณุโลก 80
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสุภารัตน์ มาดี
081-9531821

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง
ลำปาง ภาคเหนือ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล
080-6726453, 088-2523838

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม
ลำปาง ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายนิยม กันทะราช
085-0330956
กลุ่มหอมดอกคำใต้ พะเยา ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายรุ่ง พรหมโลก
086-1907545
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก ตาก ภาคตะวันตก ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวชัยนาท 1
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางวาริน กรวยทอง
084-8115565

วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก
ตาก ภาคตะวันตก ข้าวเหนียวลืมผัว
นายสุเนตร แสงท้าว
081-9726992

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย
พิษณุโลก ภาคกลาง กข43
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์
082-9751564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวเหนียวลืมผัว
นายกายสิทธิ์ บำรุงศรี
087-8389660

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ
หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางทิพย์น้อย ทานไธสงค์
087-8536957

สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางถาวร วงค์สีดา
087-8548017

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางสุพรรณี ร่มเกษ
086-0151104

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง
ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางหงษไพรวัลย์ ปิตะบุตร
080-4572143

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ
บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางปรารถนา อุ่นจิตต์
085-4943250

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี
ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมคิด เพ็งลี
0817086810

กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายไกรยุทธ แสวงสุข
083-9059877, 096-9275369

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปกาอำปึล
นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี
062-2351776,0872557447

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายช่วย สาสุข
086-1286819, 086-1093664

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายอารีย์ มาตย์วิเศษ
081-7083259

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายวีระยุทธ สุวัมน์
080-7673562

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข43
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสังข์หยด
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมกระดังงา
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวฮาง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวลืมผัว
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสันทัต คูหา
0627464859

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมาน บำเพ็ญ
081-4318946

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวเหนียวลืมผัว
นางลำดวน สุพรม
096-5565854, 062-2941591
วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวพิษณุโลก 2
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย
083-9543849
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางศศิร์อร อ่อนคง
082-3924042

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม
อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายอัษฎางค์ สีหาราช
089-7051677
กลุ่มเกษตรกรดอยปกาเกอะญอแหม่ลาคี เชียงใหม่ (อ.สะเมิง) ภาคเหนือ บือชูคี

นายพฤ โอ่โดเชา
082-1896856
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหนองแก๋ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นายพัด ไชยวงค์
083-5766987
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหารแก้ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นายพล หน่อปุ๊ด
095-2107436

วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวเหนียวกข6
นายกีรติ เกิดผล
087-7222372

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายพลเทพ อุตะมะ
082-8901556

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย
เชียงราย ภาคเหนือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
นางเพ็ญนภา พูลชะออ
095-9564314

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา
เชียงราย ภาคเหนือ กข15
นายจันทร์ติ๊บ คำอ้าย
0810263529

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด
ชัยนาท ภาคกลาง กข59
ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท
ข้าวพิษณุโลก 80
นาย ประสิทธิ์ พิมขาว
056-461620

ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา
สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ ข้าวหอมไชยา
นางยินดี เรืองฤทธิ์
081-6069274
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นางศุภาพิชญ็ พันลำ
091-3708865, 080-028441
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพิลา สตูล ภาคใต้ ข้าวขาวปทุมธานี
อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายหมัด ทิ้งปากถ้ำ
0872981831
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสินเหล็ก
ข้าวเหนียวลืมผัว
นางสาววิจิตรา แสงทอง
0818678516
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลขุนดง เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นายหรัด มอยแสน
0810249499
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค ภาคเหนือ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมศักดิ์ สุรเนตร
088-1144987

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว
091-5249524
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายพิทักษ์พงษ์ เถื่อนยม
081-0498525
กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ
085-2492575
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นางทับทิม เพาะชม
080-0128441
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นายวิเศษ คำไชโย
089-8432241

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางสาววิจิตรา แสงทอง
081-8678516
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5 ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางประพาต แก้วจันทร์
095-3401697
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด อุทัยธานี ภาคกลาง กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสวง ขาญสาริกรณ์, นายณรงค์ชัย เชื้อกสิการ
089-5679060
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด อุทัยธานี ภาคกลาง กข49
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวชัยนาท 1
นายสมัคร เปี่ยมสัมฤทธิ์, นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์
085-7338659,
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี สตูล ภาคใต้ อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายบูกาเส็ม กรมเมือง
091-9809224

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี
ตรัง ภาคใต้ ข้าวเล็บนกปัตตานี
นางสาวกมลศรี พลบุญ
086-0162744
สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด/ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว
081-0989686
กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นายบุญสิทธิ์ พูลสง, กาญจนา สุขทอง
085-6745161
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง

089-7372634

กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง/
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง
นางยุพาวดี ขวัญแก้ว
086-0509942
กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน นราธิวาส ภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา
นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ
086-9554126
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ นราธิวาส ภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา
นางสมฤดี สกุลน้อย
083-1844148
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยด บ้านลำ พัทลุง ภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อมก๋อย ภาคใต้ ข้าวบือกี
ข้าวบือเนอมู
บือซากอ
นางสาวจุฬาทิพย์ ลาภภพาเพิ่มพูน
088-1392665
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งจำเริง ภาคใต้ ข้าวกล้องอมก๋อย
นางบัวคำ ณ เชียงใหม่
091-8521300
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ภาคใต้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายเพิ่มพูล พิโน
063-1188375
กลุ่มผลิตข้าวบ้านแม่ขะปู (เก่อปุ๊คี) ภาคใต้ ข้าวบือซอมี
ข้าวบือพะโดะ
บือชูคี
นางอุบลรัตน์ กองแสง
063-2581403
กลุ่มเกษตรกรปกาเกอญอป่าตึงงาม ภาคใต้ กข21
บือบอ
บือโปโหละ
นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล
086-1730790
เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำแพร่ ภาคใต้ ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวเหนียวลืมผัว
นายบุญศรี รุ่งเรือง
089-8539776
เกษตรกรปกาเกอญอบ้านแม่เอาะ ภาคใต้ ข้าวบือพะโดะ
ข้าวเหนียวลืมผัว
บือชูคี
บือบอ
นายพรชัย คุ้มกันนาน
061-3498541
กลุ่มปลูกข้าวฮ้าว ภาคใต้ ข้าวจ้าวดอย
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวเหนียวลืมผัว
ฮ้าว
นางสุชาดา สารศรี
091-8573791
ผู้ปลูกข้าวบ้านงิ้วเฒ่า ภาคใต้ ข้าวบือพะโดะ
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวเหนียวกข6
บือซูลี
บือพะโล้
บือโปโหละ
นายศรีไพร นิยะรัตน์
063-3082889
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นางกัญจ์วิภา ปิงวัง
081-7466030
กลุ่มข้าวพื้นเมืองกอบอยะ ภาคใต้ บรือพะโย
นายพาแมะ ลือลั่นขวัญพนา
062-3862474
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภาคใต้ ข้าวเหนียวดำหมอ
นายลือชา แสนทิ
087-8259599
กลุ่มข้าวพอเพียง ภาคใต้ ข้าวหอมจักรพรรดิ
ข้าวหอมมะลิแดง
นางตฤณศร สัมทับ
081-1115370
กลุ่มข้าวหอมประจิม ภาคใต้ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นายอาคม ต๊ะสุ
089-8396583
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ภาคใต้ ข้าวทับทิมชุมแพ
นายคณิศร ตาลาน
097-9652566
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน ภาคใต้ ข้าวเหนียวลืมผัว
นายธวัชชัย พรหมบุญ
087-0185050
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาหินกลิ้ง ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หอมใบเตย 62
นางทองเม็ด พรมพิทักษ์
080-5055800
โรงสีชุมชนบ้านห้วยวารีใต้ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
หอมใบเตย 62
นายจตุร์ภัทร์ ชัยราช
081-039131
ข้าวหอมใบเตย ต.วังใหญ่ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายเกียรติภูมิ ช่วยกุล
080-1495946
กลุ่มข้าวปลอดภัยรวมใจชัยนาท ภาคใต้ กข43
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
084-3780658
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนสังข์ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
086-7273520
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนพิมาน ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายสถิตย์ เสนบุญมี
092-9134455
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายปิ่น บุญเลิศ
082-1011790
วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรวัดป่าทุ่งกุลา ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายชารี วงษ์พล
080-0070969
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน ภาคใต้ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
นายสว่าง สุขแสง
095-3625298
นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.3 ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นางกรรณิการ์ มีนา
061-138927
เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.10 ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายบุญเลิศ อุดหนุน
083-3375775
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านแจ่มอารมณ์ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายประชัน จันทร์หอม
085-6469572
เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายแสงจันทร์ พิรุณ
089-8971877
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านโพนผุ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมบัติ สุขขา
098-6174550
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพ ต.ดู่ลาด ภาคใต้ กข10
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางบุณรดา เย็นไธสง
096-6853580
ผู้ผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดวน ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายอิฎธิเดช รินทร
098-1132714
ข้าว GI บ้านโสนสาน ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายทรัพย์ทวี ศรีสุวะ
096-1942849
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว GI อินทรีย์หนองห้าง เพอมิฮาว ภาคใต้ กข12
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายำนวย สุระเสียง
098-6893571
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
หอมใบเตย
นางจิราภรณ์ อินทะสร้อย
086-2324837
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง ภาคใต้ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายบรรพจน์ ชินวงษ์
098-6084226
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด ภาคใต้ กข15
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายประหยัด บุตรวัด
086-0064426
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายตู้ สุขนึก
081-3128338
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายบุญเหลือ ฤทธิรณ
089-4255466
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองเรือ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายวิชิต มีแก้ว
089-8445207
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก ภาคใต้ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางวารีนันท์ อุดมครบ
085-6379835
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ภาคใต้ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
นายธเนษฐ ทองฝอย
089-7189637
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบยั่งยืน ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายธงชัย ธุนารุช
081-7962532
วิสาหกิชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์เกษตรชนบท ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายเกรียงไกร กรองทอง
088-4534646
เกษตรอินทรีย์นาโพธิ์ ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมิททธิ์ธาร นามทอง
080-0495729
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก ภาคใต้ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นายบุญเลิศ จั้นอรัญ
089-5826506
สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร ภาคใต้ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นายสุนาย จันทร์เทศ
085-4791644
ข้าวอินทรีย์บ้านศรีสุข ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายเมฆ ศรีบาง
095-2251688
การส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตำบล ตาเบา ภาคใต้ นายกิตติศักดิ์ ทองหาว
089-6266676
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านไทร ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมควร คิดดีจริง
089-4083051
เกษตรอินทรีย์บ้านถนนหัก ภาคใต้ นายถนอม ทรงศรี
063-7508261
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีวิถีกันตวจระมวล ภาคใต้ นางประยอง หงษ์อินทร์
097-3305141
เกษตรกรทำนาโนนสง่า ภาคใต้ นายปั๋น เกี๋ยงเถิน
062-1893507
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไทรงาม ภาคใต้ นายจินดา สังเกตกิจ
061-4298971
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองมะแซว ภาคใต้ นายเสรี สีดา
098-1943129
นาแปลงใหญ่ตำบลตะเคียน ภาคใต้ นายกฤษฎา จันทร์ดี
093-4727525
บ้านแสงทอง ภาคใต้ นายสกล ตรีเหล่า
080-4753587
ธนาคารข้าวบ้านขวาว ภาคใต้ ขาวดอกมะลิ 105
นางประโยชน์ เชื้องาม
084-6132508
กลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองแวง ภาคใต้ นายชัยณรงค์ ยาจิตร
081-2656919
สี่เหลี่ยม-ดัดสันตูจ ภาคใต้ นายสันติ นามวัฒน์
081-4045899
วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอมมะลินครคง ภาคใต้ นาธิติรัตน์ วิลแลน
090-8899592
นาแปลงใหญ่บ้านตะคร้อ ม.4 ภาคใต้ นางอารี พิรักษา
090-2577694
นาแปลงใหญ่บ้านโคกเสี่ยว ม.9 ภาคใต้ นายสมบูรณ์ หลั่นจันทึก
080-6216154
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลตาจั่น ภาคใต้ นายสายชล เรียบร้อย
061-9680303
นาแปลงใหญ่ ตำบลคูขาด ภาคใต้ นายอรรถชัย พึ่งกลาง
081-0717047
วิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ภาคใต้ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายสุพรรณ แสนทวีสัตย์
088-7398374
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง หอมดอกฮัง ภาคใต้ นายนฤทธิ์ ไชยรักษ์
063-6362797
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ ภาคใต้ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นางสุพรรณี ร่มเกษ
084-7962878
กลุ่มข้าวคุณภาพทุ่งสัมฤทธิ์โนนกระสัง ภาคใต้ นายฉลอง เฉลี่ยกลาง
093-0671054
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 2 ภาคใต้ นางสาวธนัญญา ศรีคำภา
064-2424007
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 3 ภาคใต้ นายเสียง เย็นสบาย
064-2424007
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 4 ภาคใต้ นางสาวกัญหา สนนา
064-2424007
โรงเรียนพลังคลังปัญญาอายุวัฒน์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ภาคใต้ นายสง่า มาเหง่า
081-9673347
เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด ภาคใต้ นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
080-0014525
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 1 ภาคใต้ นายทองใบ มาลำโกน
080-7247890
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 2 ภาคใต้ นางสาคร ศรีพาน
062-3618950
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 3 ภาคใต้ นางพรรณี พลราช
085-2083986
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 4 ภาคใต้ นางขวัญจิต ยาดิบ
095-3791956
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 5 ภาคใต้ นางปราณี ภูศิริฤทธิ์
098-2309066
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านหนองไผ่ ภาคใต้ นาย อานุภาพ มองรัมย์
084-9585258
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 1) ภาคใต้ นายประสิทธิ ศรีละ
088-4805927
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟเขาคอก ภาคใต้ นาย ไพฑูรย์ ปุยะติ
083-3835121
กลุ่มผลิตข้าวหอมอินทรีย์ลาวา เซราะตลุง ภาคใต้ นาย วันชัย น้อยพลี
081-9770115
กลุ่มอินทรีย์บ้านโคกเพชรพัฒนา ภาคใต้ นาย อภิชาต เฮ่ประโคน
089-8544187
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำนาเกษตรอินทรีย์ยายแย้มวัฒนา ภาคใต้ นาง นารี พรหมบุปผา
093-1622964
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านปรือ ภาคใต้ กรณ์พงษ์ รพิภัทรวิบูลย์
065-7892365
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 2) ภาคใต้ นายพิพัฒน์ พริ้งเพรา
088-3720379
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจอม ภาคใต้ นายสมจิต ประจันบาล
083-365980
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก้ง ม.14 ต.ส้มป่อย ภาคใต้ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์งาม
082-403326443
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านด่าน ม.3 และ ม.10 ภาคใต้ นาย นพวิชัย ศรีไทย
084-7429128
กลุ่มข้าวอินทรีย์ชุมชนหนองบาก ภาคใต้ นาง อุทัย นราวงษ์
099-2417729
กลุ่มแปลงใหญ่ ต.หนองหมี ภาคใต้ นาย ชันณรงค์ โพธิวัฒน์
065-1212017
กลุ่มแปลงใหญ่ ต.ส้มป่อย ภาคใต้ นาย บุญเพ็ง ศรีนวล
096-2248699
วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ ภาคใต้ นาย ธีระ ถวังลำพันธ์
095-4404661
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวสู่อาเซียน ภาคใต้ นาย วุฒินัน ธีระสีหนาถ
081-9323213
กลุ่มพันธุ์ข้าวพื้นเมืองน้ำย้อย ม.6 ภาคใต้ นาย อดิพงษ์ แสนสุริวงค์
083-3359953
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านขวางคลี ภาคใต้ นาย เยาว์ โทรัตน์
061-1427584
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1 ภาคใต้ ข้าวสันป่าตอง 1
นางสาว เจตสุดา ชินบูรณ์
087-0346151
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 2 ภาคใต้ นาง สังข์ทอง ชินบูรณ์
098-1849484
ข้าวพื้นเมืองตำบลฝั่งแดง ภาคใต้ นาง อุบล บุปผาชาติ
093-3195149
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้อง ภาคใต้ นาง สุดสดา ซองสิริ
093-49387789
กลุ่มข้าวแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต.นาถ่อน ภาคใต้ นางสาว พรธิพา สมจันทร์
087-8646584
วิสาหกิจเครือข่ายนาอินทรีย์ ภาคใต้ นางสาว เจียรรัตน์ แก้วนะ
083-5191595
ศพก.อำเภอรามัน ภาคใต้ นาย มะเซ็ง ดอเลาะเจ๊ะแต
087-2900948
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน ภาคใต้ นาง ปรานี ทองรักษ์
063-0594378
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง ภาคใต้ นางดวง ช่วยเมือง
087-2945530
กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคใต้ นายมามะสือกรี กือจิ
095-0674669
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค ภาคใต้ นาย ดอแม สามะ
089-2976847
กลุ่มทำนาตำบลควน ภาคใต้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หอมปทุม
นางโสภี สังผอม
088-3968269
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลสะกำ ภาคใต้ นางสาว กีเยาะ ดีเยาะ
098-0418648
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมะมุ ภาคใต้ นางวนิดา เพชรดำ
091-6487608
กลุ่มวิถีชุมชนคนทำข้าวไร่อำเภอเวียงสระ ภาคใต้ นาย วีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
085-7974855
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย ภาคใต้ นาย อาแมน สาแล๊ะ
086-2978525
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านเกาะกลาง ภาคใต้ นาย ฐากูร สัจจสุจริตกุล
087-3865165
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ตำบลเพหลา ภาคใต้ นาย ธวัฒชัย แก้วลูก
097-2262013
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ ภาคใต้ นายสมพร ไทรทองคำ
093-7723429
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา ภาคใต้ นายโกสน จำปาดะ
081-4764459
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านควนสบาย ภาคใต้ นายอารี ศรีเมือง
089-2921503
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม ภาคใต้ นาย วิศิษฐ์ ศิริกุล
089-2915973
กลุ่มกองทุนหมุนบ้านแร่ ภาคใต้ นาย ไสร ประทีป ณ ถลาง
093-6809690
กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง ภาคใต้ นางสมคิด วิเศษ
087-2726409
กลุ่มโรงสีปู่เจ้า ภาคใต้ นายโรจนินทร์ ม่วงเพชร
094-1596465
กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (1) ภาคใต้ นาย สุทิน ยิ้มศรี
089-9713836
กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (2) ภาคใต้ นางหนูลอบ แก้วเพ็ง
093-7474603
กลุ่มข้าวเหนียวดำหมอร่มเมือง ภาคใต้ นาง ชะอ้อน นิลพันธ์
089-9754005
กลุ่มข้าวเหนียวดำหมอ37 ม.6 ต.ควนขนุน ภาคใต้ นาย วราคม ชูแสง
086-9665647

รายชื่อพันธุ์ข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวทับทิมชุมแพ

เป็นข้าวทรงต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทั้งปี เมล็ดใหญ่ เรียวยาวมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีสีแดงราวกับเมล็ดทับทิม ถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

ข้าวหอมมะลิแดง

เป็นข้าวเจ้าไวต่อแสง ปลูกในฤดูนาปี จะออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม และถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวเหลืองใหญ่ 148

เป็นข้าวเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวขาวกอเดียว 35

เป็นข้าวขาวเมื่อหุงสุกจะมีลักษณะร่สน ค่อนข้างแข็ง หุงขึ้นหม้อ ไม่แฉะ ไม่กระด้าง ไม่บูดง่าย ไม่เหม็นกลิ่นสาบ แม้จะเป็นข้าวเก่า ถือเป็นข้าวที่ถูกปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องสีม่วงเข้ม ข้าวหุงสุกนุ่มเหนียว ซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมนิล

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม เมื่อหุงสุกจะเหนียวและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวมะลินิลสุรินทร์

ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ถือเป็นข้าวกล้องสีดำ มีเมล็ดเรียวยาว โดยมีคุณปะโยชน์ทางโภชนาการอยู่มากมาย มีปริมาณอไมโลสต่ำ อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ คุณภาพข้าวสุกนุ่มและมีกลิ่นหอม ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายอาทิเช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง โพรแตสเซียม แคลเซียม และวิตามินบีหลายชนิด

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49

ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ออกดอกปลายเดือนมกราคม ผลผลิตเฉลี่ย 363 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงประมาณ 135 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว ใบธงหักลง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีม่วง กลีบดอกสีม่วงดำ คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 28.5 เซนติเมตร 

อ่านต่อ

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวกล้องมีสีครีมมีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการในตลาดข้าวโภชนาการ ถือเป็นข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมกุหลาบแดง

เป็นข้าวเจ้าจากการผสมสายพันธุ์ที่ดี ของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อุดมไปด้วยวิตามินนานาชนิด  อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ" มีโปรตีน เส้นใยอาหาร แคลเซียม สังกะสี เหล็ก วิตามิน B1, B2, B6 และวิตามิน E

อ่านต่อ

ข้าวทับทิมโกเมนสุรินทร์

ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำลืมผัว

ข้าวเหนียวดำลืมผัว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ใบเขียวม่วง ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ปล้องสีเหลืองอ่อน

อ่านต่อ

ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

ข้าวพันธุ์อัลฮัมดูลิลละห์ หรือข้าวขาวสตูล เรียกสั้นๆว่า ข้าวอัลฮัม มาจากภาษายาวี อัลฮัม หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า และลิลล๊ะ แปลว่า ขอบพระคุณ 

อ่านต่อ

ข้าวพญาลืมแกง

ข้าวพญาลืมแกงเป็นข้าวเหนียวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกและเก็บไว้รับประทานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

อ่านต่อ

ข้าวกข43

ข้าว กข 43 หรือ RD 43 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์หนึ่งที่ได้จากการผสมเดี่ยวระหว่าง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี ในปัจจุบันจะพบแหล่งปลูกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่

อ่านต่อ

ข้าวพิษณุโลก 80

ข้าวพิษณุโลก 80 ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

ข้าวพันธุ์หอมดำสุโขทัย 2

ข้าวหอมดําสุโขทัย 2  มีลักษณะเด่น คือเป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวกล้องมีสีม่วงดํา ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใหผลผลิตสูง ลําต้นแข็งแรง และไม่หักล้มง่าย“หอมดําสุโขทัย 2” มีลักษณะเด่น คือเป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวกล้องมีสีม่วงดํา ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใหผลผลิตสูง ลําต้นแข็งแรง และไม่หักล้มง่าย

อ่านต่อ

ข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1

ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1  มีลักษณะเด่นคือเป็นข้าวกล้องสีแดงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและให้ผลผลิตสูงลําต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย

อ่านต่อ
ด้านบน