สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

image

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ สำรวจและจัดตั้ง เข้ามาทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศ สภาพภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2520 เพื่อหาลู่ทางในการจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรในท้องที่ 5 ตำบล คือ ตำบลเวียง ตำบลสันทราย ตำบลบ้านโป่ง ตำบลเขื่อนผาก และตำบลโหล่งขอด มีคณะผู้ก่อตั้ง สหกรณ์ จำนวน 193 คน ร้องขอจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2511 ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2520 เลขทะเบียน กสก.73/2520 สมาชิกแรกตั้ง 193 คน ทุนเรือนหุ้น 9,650 บาท
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 496.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

256 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สอบถาม / โทร

คุณ นายพลเทพ อุตะมะ / 082-8901556

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน