ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

image

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด เริ่มจากการรวมตัวของเกษตรกรบ้านทัพไทยและเกษตรกรบ้านโคกวัด-โคกทม ด้วยใจที่อยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตน และอยากเห็นครอบครัวและชุมชนมีความสุข ด้วยแนวคิดของกลุ่ม คือการเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมทำ “เกษตรเคมี” มาทำ “เกษตรอินทรีย์” มองเห็นว่าการทำเกษตรแบบเคมีเป็นที่มาของความยากจนและมีผลต่อสุขภาพ ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิม มาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ จึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกลุ่มและหมู่บ้านทัพไทย
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 565.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานอินทรีย์ PGS
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเจ้าหอมนิล
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • ปกาอำปึล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

59 ม.10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวลำใย ฉวีทอง / 097-3428072

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน