กลุ่มเกษตรกร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ


รายชื่อกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP)

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม(GAP)

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP)

วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP)

กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์)

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)(GAP)

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรก้าวหน้า(GAP)

วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์)

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก(อินทรีย์)

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ(GAP)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด(อินทรีย์)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี(GAP)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์)

กลุ่ม วสช. ข้าวอินทรีย์ตำบลดงแดง(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม(GAP)

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด(GAP)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง(GAP)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาปละ(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง(GAP)

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ(GAP)

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP)

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง(อินทรีย์)

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน

กลุ่มข้าวภูผา

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ

กลุ่มอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข (อินทรีย์)

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน (อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน (อินทรีย์)

กลุ่มข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย (GAP)

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง (อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า

กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง

วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กลุ่มผลิตข้าวบ้านโคกโพธิ์

กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านปาบ

กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด

กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง

กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยด วังจระเข้

กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยด บ้านลำ

วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้

ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน

บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยด อินทรีย์บ้านโคกโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา(GAP)

วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ(GAP)

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ(GAP)

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม(GAP)

วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก(GAP)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก(GAP)

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว(อินทรีย์)

กลุ่มหอมดอกคำใต้(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์)

กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว(GAP)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี(อินทรีย์)

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน(อินทรีย์)

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้(อินทรีย์)

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด(GAP)

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)(อินทรีย์)

วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)(GAP)

กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม(GAP)

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี(อินทรีย์)

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย(อินทรีย์)

กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่(อินทรีย์)

กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย(อินทรีย์)

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์)

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง(GAP)

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ(อินทรีย์)

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์)

กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง(อินทรีย์)

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง(GAP)

กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม(GAP)/(อินทรีย์)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า(GAP)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง(อินทรีย์)

สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ(GAP)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด(GAP)

กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์)

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์)

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว(GAP)

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า(GAP)

วิสาหกิจชุมชนปันบุญ(อินทรีย์)

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน(GAP)

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5(GAP)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง(GAP)

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล(GAP)

กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง(GAP)

วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์)

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์)

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน(อินทรีย์)

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด(อินทรีย์)

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด(GAP)

กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี(GAP)

กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน(อินทรีย์)

กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี(GAP)

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ(GAP)

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง(อินทรีย์)

กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ(อินทรีย์)

สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด(GAP)/(อินทรีย์)

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบทตำนาน(GAP)

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล(GAP)

กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด (GAP)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือนาปรือ-ประดู่ทอง(GAP)

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด(GAP)

วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด(GAP)

กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน(GAP)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ(GAP)

กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่(GAP)

กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง(GAP)