ข้าวหอมแอบซ่อนโภชนาการ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมแอบซ่อนโภชนาการ

image

ในงานเทศกาลข้าวไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดข้าว 4 ตัวอย่างมาให้ทดสอบชิม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ บุรีรัมย์ ข้าวหอมมะลิอุทัยธานี ข้าว กข.43 (หรือข้าวอ่อนหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ) และข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ จ.สตูล และมีผู้ทดสอบชิมทั้งสิ้น 50 คน

ผลปรากฏว่า ในด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส ข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ ยังนำมาทุกด้าน ทั้งทางรูปลักษณ์ (6.94) สี (7.15) กลิ่น (7.21) รสชาติ (7.21) ความนุ่ม (7.62) และระดับความชอบรวม (7.52) และเห็นได้ชัดว่า ความนุ่มดูจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความชอบโดยรวมมากที่สุด

ส่วนข้าวหอมมะลิ จ.อุทัยธานี จะตามมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยระดับคะแนนที่น้อยกว่าข้าวหอมมะลิ จ.บุรีรัมย์ โดยมีคะแนนทางรูปลักษณ์ 6.37 สี 6.92 กลิ่น 6.69 รสชาติ 6.85 ความนุ่ม 7.40 และระดับความชอบรวม 7.02 คะแนน

ข้าว กข.43 (หรือข้าวอ่อนหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ) ตามมาเป็นอันดับที่ 3 ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ จ.อุทัยธานี โดยมีคะแนนทางรูปลักษณ์ 6.35 สี 6.83 กลิ่น 6.50 รสชาติ 6.60 ความนุ่ม 6.94 และระดับความชอบรวม 6.88 คะแนน

ส่วน ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ จ.สตูล นั้น ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ยังไม่คุ้นเคย จึงยังมีคะแนนในด้านต่างๆ น้อยกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ โดยคะแนนทางรูปลักษณ์ 5.46 สี 5.65 กลิ่น 5.53 รสชาติ 5.50 ความนุ่ม 5.42 และระดับความชอบรวม 5.63 คะแนน

หลังจากนั้น ผมได้ทดลองแจ้งข้อมูลทางโภชนาการให้ทราบว่า ข้าว กข.43 (หรือข้าวอ่อนหวาน) เป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำตาล และข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ จ.สตูล เป็นข้าวที่มีระดับของโอเมก้า 3 สูง แล้วลองสอบถามถึงระดับราคาที่ยินดีจะจ่าย

ผลปรากฏว่า ระดับความยินดีที่จะจ่ายของทั้ง 4 ตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ ข้าวหอมมะลิ บุรีรัมย์ ผู้บริโภคที่ทดสอบมีความยินดีจะจ่ายที่ 55.63 บาท/กก. ข้าวหอมมะลิอุทัยธานี มีความยินดีจะจ่ายที่ 55.29 บาท/กก. ข้าว กข.43 (หรือข้าวอ่อนหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ) มีความยินดีจะจ่ายที่ 55.04 บาท/กก.และข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ จ.สตูล มีความยินดีจะจ่ายที่ 49.40 บาท/กก.

ดังนั้น จะเห็นว่า คุณค่าทางโภชนาการมีผลอย่างมากต่อความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภค จนทำให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเพื่อข้าวอ่อนหวานหรือข้าว กข.43 ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ จ.สตูล ที่แม้ผู้บริโภคจะยังไม่คุ้นเคยเรื่องคุณภาพทางประสาทสัมผัส แต่ก็มีความยินดีจะจ่ายน้อยกว่าเพียงประมาณ 5 บาท/กก. เท่านั้น

 

เดชรัต  สุขกำเนิด

17 ธันวาคม 2560

ที่มาข้อมูล ผลการทดสอบทาประสาทสัมผัสข้าวขาว งานเทศกาลข้าวไทย จำนวนผู้ทดสอบ 50 ราย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้านบน