ข้าวตลาดเฉพาะคืออะไร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวตลาดเฉพาะคืออะไร

image

ข้าวตลาดเฉพาะ หมายถึง สินค้าข้าวที่มีคุณสมบัติเพื่อตลาดเฉพาะ ที่อาจเป็นผลผลิตจากกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวที่มีปลูกเฉพาะในเขตพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เรียกว่าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(ข้าว GI) ข้าวโภชนาการสูง ซึ่งเป็นข้าวที่อุดมด้วยทั้งชนิดและปริมาณของธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

 

ข้าวอินทรีย์ หมายถึง ข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ดังนั้น การผลิตข้าวอินทรีย์จึงเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด มีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป 

 

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้าวที่ผลิตโดยการที่อาศัยลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ตนอยู่ไม่ว่าจะในสภาพดิน ฟ้า อากาศ วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สร้างสมสืบทอดกันมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น ทั้งนี้ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีตรารับรองมาตรฐาน สินค้าแสดงบนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันข้าวที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีทั้งหมด 15 สินค้า ได้แก่ ข้าวก่ำล้านนา , ข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุง , ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์, ข้าวหอมมะลิพะเยา, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี, ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี, ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้, ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย, ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร, ข้าวไร่ดอกข่าพังงา, ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

 

ข้าวโภชนาการสูง หมายถึง ข้าวที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนเมื่อบริโภคสู่ร่างกาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต และการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยสามารถแบ่งตามสีได้ 3 กลุ่มได้แก่ 1)กลุ่มข้าวสีครีม มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร เช่น ข้าวสินเหล็ก ข้าวอัลฮัมดูลิละห์ ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 2)ข้าวกลุ่มสีแดง นอกจากมีสารอาหารจำพวกวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร แล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นต้น และ 3)กลุ่มข้าวสีม่วงดำ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานิน แกมมาออไรซานอล แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นต้น

 

 

ด้านบน