ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวตลาดเฉพาะในปี 2563

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวตลาดเฉพาะในปี 2563

image

จากการสำรวจผลิตภัณฑ์ข้าวในตลาดเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนตัวอย่าง 62 ผลิตภัณฑ์ และนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Hedonic Price Analysis พบว่า ราคาข้าวตลาดเฉพาะบรรจุสุญญากาศขนาดโดยพื้นฐานจะเท่ากับ 92.89 บาท/กก. และราคาข้าวในตลาดเฉพาะจะผันแปรขึ้นลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

 • ขนาดบรรจุที่เพิ่มขึ้นจะมีผลให้ราคาต่อกก.ลดลง = 11.13 บาท/กก.
 • พันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคา ได้แก่
  • ไรซ์เบอร์รี่ ราคาจะเพิ่มขึ้น 26.62 บาท/กก. (หรือเท่ากับ 119.51 บาท/กก.)
  • สังข์หยด ราคาจะเพิ่มขึ้น 23.33 บาท/กก. (หรือเท่ากับ 116.22 บาท/กก.)
  • ข้าวเหนียวลืมผัว ราคาจะเพิ่มขึ้น 53.19 บาท/กก. (หรือเท่ากับ 146.08 บาท/กก.)
  • หอมมะลิ ราคาจะลดลง 16.98 บาท/กก. (หรือเท่ากับ 75.91 บาท/กก.)
    
 • ตรามาตรฐานที่มีผลต่อราคา ได้แก่
  • USDA Organic เพิ่มขึ้น 52.61 บาท/กก.
  • Organic Thailand เพิ่มขึ้น 28.59 บาท/กก.
  • PGS Organic เพิ่มขึ้น 39.31 บาท/กก.
  • Q เพิ่มขึ้น 23.83 บาท/กก.
  • OTOP เพิ่มขึ้น 31.10 บาท/กก.
    

ทั้งนี้ความสามารถในการอธิบายราคาของผลิตภัณฑ์ (ค่า R2) เท่ากับร้อยละ 70.5

เดชรัตน์  สุขกำเนิด
04 มกราคม 2563

ด้านบน