ราคาข้าวออนไลน์และลักษณะการตลาดแบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ราคาข้าวออนไลน์และลักษณะการตลาดแบบออนไลน์

image

จากการสำรวจผลิตภัณฑ์ข้าวในทางอินเตอร์เน็ต ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนตัวอย่าง 50 ผลิตภัณฑ์ พบว่า ราคาข้าวออนไลน์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 99.42 บาท/กก. (แพงกว่าตลาดปกติในกรุงเทพมหานคร 6.53 บาท/กก.)

          ราคาข้าวออนไลน์จำแนกตามพันธุ์ข้าว ได้แก่ มะลินิลสุรินทร์ 136.67 บาท/กก. ไรซ์เบอรี่ 113.00 บาท/กก. มะลิแดง 110.40 บาท/กก. และ สังข์หยด 110.00 บาท/กก.

          ตรามาตรฐานที่สำคัญที่นิยมใช้ (แต่ละผลิตภัณฑ์มีได้มากกว่าหนึ่งตรามาตรฐาน) ได้แก่

 • Organic Thailand 46%
 • IFOAM 14%
 • PGS Organic 14%
 • USDA และ/หรือ EU Organics 8%
 • GI 6%
 • ไม่มีตราสัญลักษณ์ใด 32%


​รูปแบบการชำระเงินที่นิยมใช้ (แต่ละผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการชำระเงินให้เลือกมากกว่าหนึ่งช่องทาง) ได้แก่

 • โอนผ่านธนาคาร 98% ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการชำระเงินในปัจจุบัน
 • Air Play 32%
 • พร้อมท์เพย์ 16%

  รูปแบบการจัดส่งที่นิยมใช้ (แต่ละผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการจัดส่งให้เลือกมากกว่าหนึ่งช่องทาง) ได้แก่
 • Kerry 52%
 • J&T Express 38%
 • ไปรษณีย์ไทย 30%
 • DHL Domestic 24%
 • Flash Express 20%
 • NIM Express 20%

 

เดชรัตน์  สุขกำเนิด
04 มกราคม 2563

ด้านบน