สัญลักษณ์ Q บนหน้าถุงข้าว หมายความว่าอะไร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สัญลักษณ์ Q บนหน้าถุงข้าว หมายความว่าอะไร

image

รู้มั้ยสัญลักษณ์ Q บนหน้าถุงข้าว หมายความว่าอะไร

เวลาคุณผู้อ่านไปซื้อข้าวตามห้างสรรพสินค้า แล้วเห็นเครื่องหมาย Q ในถุงข้าวหลายแบรนด์ รู้หรือไม่ว่าความสำคัญของเครื่องหมายนี้เป็นอย่างไร

เครื่องหมาย Q ใช้แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและปลอดภัย มีระบบการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศและนานาชาติ โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลให้การรับรอง

ส่วนมาตรฐานของข้าวที่ได้เครื่องหมาย Q ต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม) มีมาตรฐาน COC (Code of Conduct หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) และ ระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร)

จากนี้ต่อไปเวลาซื้อข้าวอย่าลืมนึกถึงสัญลักษณ์ Q
 

ด้านบน