ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคและความยินดีจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคและความยินดีจ่าย

image

            หลังจากที่ข้าวไรซ์เบอรี่ได้รับความนิยมมาสักระยะหนึ่ง จนระยะหลังมีผู้ผลิตมากขึ้น และราคาเริ่มลดลง ผู้บริโภคก็พร้อมเปิดใจให้กับข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ที่คุณค่าทางโภชนาการสูงมากยิ่งขึ้น

            ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคจำนวน 36 ตัวอย่าง ในตัวอย่างข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิดำสุรินทร์ และข้าวทับทิมชุมแพ พบว่าผู้บริโภคมีความชอบข้าวทับทิมชุมแพและข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ในด้านต่างๆ มากกว่าข้าวไรซ์เบอรี่เล็กน้อย โดยในด้านกลิ่นและความนุ่ม ผู้บริโภคชอบข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์มากที่สุด

            ส่วนในด้านรสชาติและความชอบรวม ผู้บริโภคชอบข้าวทับทิมชุมแพมากที่สุด และในด้านคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคเห็นว่าข้าวทั้งสามสายพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกัน

            เมื่อสอบถามถึงราคาที่ยินดีจ่ายสำหรับข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่า หากข้าวหอมมะลิทั่วไปราคา 50 บาท/กก. ผู้บริโภคยินดีซื้อข้าวไรซ์เบอรี่ที่ 70 บาท/กก. และซื้อข้าวทับทิมชุมแพและข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ที่ 74.7 และ 75.4 บาท/กก. ตามลำดับ

            ทั้งนี้ ผู้บริโภคร้อยละ 83 เห็นว่า ตนเองจะยินดีจ่ายมากขึ้น หากมีการแสดงคุณค่าโภชนาการของข้าวที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ดังนั้น หากภาครัฐเอื้ออำนวยให้การตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการของข้าวจากเกษตรกรทำได้ง่ายและทั่วถึงขึ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพี่น้องเกษตรกร

 

เดชรัต สุขกำเนิด

26 พฤศจิกายน 2560

 

ที่มาข้อมูล ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสและทัศนคติที่มีต่อคุณประโยชน์ของข้าวที่มีโภชนาการสูง 3 สายพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้ทดสอบ 36 ราย

ด้านบน