ปริมาณข้าวพร้อมขาย

ข้าวตลาดเฉพาะ


ปริมาณข้าวพร้อมขายประจำเดือน : เมษายน 2562

ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวตลาดเฉพาะ