ปริมาณผลผลิต

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม พันธุ์ข้าว เดือน / ปี ปริมาณผลผลิต (กก.) ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวกข6 11 / 2022 6,000 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียวกข6 06 / 2021 34,900 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 02 / 2021 125 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล 12 / 2020 680 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 8,500 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 1,030 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง กข15 12 / 2020 380 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง กข6 12 / 2020 27,300 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 106,750 ติดต่อ
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 12 / 2020 70,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านไทร ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 216,000 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์นาโพธิ์ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 30,000 ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 27,000 ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ กข15 12 / 2020 19,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 46,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวเจ้าหอมนิล 12 / 2020 4,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 3,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 5,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 770,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 20,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 30,000 ติดต่อ
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก กข15 12 / 2020 14,000 ติดต่อ
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 131,000 ติดต่อ
ธนาคารข้าวบ้านขวาว ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 161,640 ติดต่อ
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 40,000 ติดต่อ
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 59,740 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 12 / 2020 7,000 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ หอมหัวบอล 12 / 2020 15,000 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ข้าวดอกข่า 12 / 2020 8,000 ติดต่อ
ข้าวหอมใบเตย ต.วังใหญ่ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 21,350 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง เม็ดล้าน 12 / 2020 7,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง หางปลาไหล 12 / 2020 28,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง ข้าวพญาลืมแกง 12 / 2020 12,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 100,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 10,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 360,000 ติดต่อ
กลุ่มทำนาตำบลควน หอมปทุม 11 / 2020 56,320 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 65,543 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 4,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 11 / 2020 125,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 5,100 ติดต่อ
กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ข้าวเล็บนกปัตตานี 11 / 2020 50,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 24,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร กข79 10 / 2020 36 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวเหนียวลืมผัว 10 / 2020 800 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวหอมชลสิทธิ์ 10 / 2020 7 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ขาวดอกมะลิ 105 10 / 2020 18 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร กข43 10 / 2020 1 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 10 / 2020 3 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวหอมมะลิแดง 10 / 2020 1 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ กข15 11 / 2020 15 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ กข15 11 / 2020 15 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 8,500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวสังข์หยด 10 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 10 / 2020 1,500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวเหนียวแดง 12 / 2020 2,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 11 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวเหนียวลืมผัว 11 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวเหนียวกข6 11 / 2020 3,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวฮาง 10 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวหอมมะลิแดง 10 / 2020 1,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวหอมกระดังงา 11 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวสินเหล็ก 10 / 2020 300 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวทับทิมชุมแพ 10 / 2020 300 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ กข43 09 / 2020 500 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 25,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 25,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 30,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 10,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิแดง 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิ 09 / 2020 5,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวทับทิมชุมแพ 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 10,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 09 / 2020 4,000 ติดต่อ
ด้านบน