ข้าวพิษณุโลก 80

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวพิษณุโลก 80

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวพิษณุโลก 80 ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 แบบรวม(bulk) และชั่วที่ 3 – 5 แบบสืบตระกูล (pedigree) ใน พ.ศ. 2537 – 2540 จนได้สายพันธุ์ PSL92147-1-2-4 ปลูกศึกษาพันธุ์ใน พ.ศ. 2541 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ใน พ.ศ. 2542 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำเข้าปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2548 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546 ที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี ทดสอบการตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจน ระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิตร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และราชบุรี ใน พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชอ พิษณุโลก 80 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

 

ลักษณะประจำพันธุ์

พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม้ล้มง่าย ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร

ใบ ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง

ดอก/ช่อดอก คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง

เมล็ด ข้าวเปลือกเมล็ดสีฟาง ขนาดเฉลี่ยยาว 10.10 มิลลิเมตร กว้าง 2.53 มิลลิเมตร หนา 1.98 มิลลิเมตร ข้าวกล้องรูปร่างเรียว เฉลี่ยยาว 7.45 มิลลิเมตร กว้าง 2.16 มิลลิเมตร หน้า 1.74 มิลลิเมตร เป็นท้องไข่น้อย น้ำหนักข้าวเปลือก 10.6 กิโลกรัมต่อถัง ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 29.2 กรัม

ข้าวพิษณุโลก80 มีอายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ระยะพักตัวของเมล็ด 7 สัปดาห์ ปริมาณอมิไลสต่ำ (17.3%) เหมาะสำหรับปลูกในเขตน้ำฝนพื้นที่ลุ่มในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวอายุปานกลางที่เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม แต่ข้าวพิษณุโลก80 ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ค่อนค้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในจังหวัดพิษณุโลก และค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง สามารถให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 637 กิโลกรัมต่อไร่ มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีคุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว 61.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเบาหวานที่มีภาวะอาการไตเรื้อรัง  ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ 59.5 ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มในระดับที่พอเหมาะ ช่วยให้ไม่หิวบ่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกาย และต้องการลดน้ำหนัก

 

ด้านบน