ข้าวหอมกระดังงา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมกระดังงา

image

ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มี การปลูกในจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อําเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยข้าวพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมคล้าย ดอกกระดังงาเป็นลักษณะเฉพาะ เมล็ดข้าวมีสีน้ําตาลเข้ม รูปร่างยาวรี ข้าวกล้องมีสีแดง เป็นพันธุ์ข้าวกล้องที่มีคุณค่า ทางโภชนาการสูงจึงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าว เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการ เหน็บชาได้ดี จึงเป็นที่นิยมปลูกและรับประทานกันมากทั้ง ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง

ลักษณะประจําพันธุ์
• เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 
• ปลูกในฤดูนาปี เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือน มีนาคม 
• ผลผลิตเฉลี่ย 384 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
1. เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นคล้ายดอกกระดังงา ซึ่งเป็นจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ ทําให้มีผู้นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก
2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณ ธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในข้าวกล้อง
3. ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่มและหอม
4. ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกมีความร่วนแต่ไม่แข็ง และมีกลิ่นหอม
5. ปริมาณอมิโลสปานกลาง (22.7%) จึงมี ความคงตัวของแป้งสุกแข็ง

แหล่งผลิต
พื้นที่ปลูกอยู่ที่ หมู่บ้านเกาะสะท้อน ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

การใช้ประโยชน์
ข้าวหอมกระดังงามีเมล็ดสีแดง ร่วนซุย และกลิ่นหอม คล้ายดอกกระดังงาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงนิยม นํามาหุงเป็นข้าวสวยเพื่อรับประทาน มีรสชาติที่อร่อย พร้อมทั้งมีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคเมื่อบริโภคใน รูปแบบข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ

สรรพคุณ
ข้าวหอมกระดังงามีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีน ธาตุเหล็ก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมาก ในข้าวกล้องงอก มีปริมาณไขมัน สังกะสี แคลเซียม สาร GABA และสารกลุ่มวิตามินอีมาก ในข้าวสาร มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมาก การทานข้าวกล้องช่วยใน ระบบขับถ่าย โรคเหน็บชา บํารุงเลือด บํารุงสมอง บํารุงกระดูกและฟัน เป็นต้น

วิธีหุงให้อร่อย
ข้าวหอมกระดังงานิยมรับประทานเป็นข้าวกล้อง มีวิธีการหุงที่ใช้สัดส่วน คือ ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ํา 1.5 ส่วน

แหล่งที่มาของข้อมูล :
1) ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2) ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 3) กองวิจัยและพัฒนาข้าว 4) กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
5) ภคินี อัครเวสสะพงศ์. 2554. รายงานผลการ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา โครงการ วิจัยเพิ่มศักยภาพทางโภชนบําบัดในพันธุ์ข้าวไทย
6) http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/ 001/5907/1/2557BRRD-p.105-116.pdf
7) http://www.doa.go.th/pvp/images/stories/ indexpp2518/AnnoDOA_nameplant/t635.pdf

ด้านบน