ข้าวเล็บนก ปัตตานี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเล็บนก ปัตตานี

image

ประวัติพันธุ์
จากความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จึงทรงพระกรุณาฯ ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ สถานีทดลองข้าวปัตตานี เก็บรวบรวมสายพันธุ์ ข้าวพื้นเมือง ต่าง ๆ ของภาคใต้พบว่า มีสายพันธุ์ข้าวมากกว่า 307 สายพันธุ์ โดยมาจาก 107 อําเภอและ 14 จังหวัด และได้มีการทดลอง ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ โดยมีรหัสประจํา สายพันธุ์ข้าวนี้ ว่า PTNG 84210 เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง ดั้งเดิมจากตําบลชะรัด อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แล้วให้ชื่อ สายพันธุ์นี้ว่า “ข้าวเล็บนก-ปัตตานี”
โดยสรุปแล้วรวมพื้นที่ปลูกข้าวเล็บนกในภาคใต้ มีประมาณ 388,031 ไร่ เท่ากับร้อยละ 13 ในพื้นที่ ปลูกข้าวภาคใต้ทั้งหมดที่มีอยู่จํานวนกว่า 2.9 กว่าล้านไร่ “ข้าวพันธุ์เล็บนก” มีผลผลิตเฉลี่ย 476 กิโลกรัม ต่อไร่ ส่วนราคาที่โรงสีท้องถิ่นรับซื้อกันราคาอยู่ที่ระหว่าง 9,500-10,000 บาท โดยกลุ่มโรงสีรับไม่จํากัด จํานวนและจะรับซื้อสูงกว่า ข้าวพันธุ์อื่น ๆ หลังจากนํามาสีเป็นข้าวสารขายในพื้นที่แล้ว บางส่วนจะนําไป ขายให้กับตลาดต่างจังหวัดด้วยเพราะเป็น ข้าวที่มีคุณภาพ เมื่อหุงเป็นข้าวสุกจะอ่อน นุ่มนวล เป็นที่นิยม ของผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการมาก

ลักษณะประจําพันธุ์
• เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร 
• ไวต่อช่วงแสง 
• อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์ 
• ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่ 
• เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด
• ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ 
• เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร 
• เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.0 x 2.1 X 1.7 มิลลิเมตร 
• ท้องไข่ปานกลาง 
• ปริมาณอมิโลส 26 % 
• คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม

การใช้ประโยชน์
• เหมาะกับการบริโภค หุงต้มสุกแล้วอ่อนนุ่ม มีรสชาติดี แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความ เหนียวนุ่ม คุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ
• ป้องกันโรคเหน็บชา บํารุงสมอง ท้องผูก ช่วยระบบขับถ่าย ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันมะเร็งในลําไส้
• มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่สมอง และ ร่างกายมากกว่าข้าวกล้องธรรมดาถึง 15 เท่า มีไฟเบอร์ ใยอาหาร วิตามินหลากหลาย ธาตุเหล็กสูง แคลเซียมสูง มีสารกาบาสูงมาก ช่วยรักษาสมดุลในสมองและร่างกาย มีสารอาหารครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรต และมีแป้ง ในปริมาณที่สูงมาก นอกจากนั้น ยังมีสารอาหารอื่นๆ เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ

ข้อควรระวัง
• มีอายุการเก็บเกี่ยวช้า ไม่ควรปลูกในพื้นที่นาดอน
• ไม่ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า จึงควรหลีกเลี่ยง การตกกล้าแห้ง

วิธีหุงให้อร่อย
ข้าว 1 ถ้วยตวง ต่อ น้ํา 1.5 ถ้วยตวง ระยะเวลา การหุงข้าว 30 นาที

พื้นที่แนะนํา 
การนิยมปลูกกันมากในภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่ที่มี สภาพลุ่มน้ําแห้งช้า พบมากที่จังหวัดพัทลุง จํานวน 146,856 ไร่ คิด เป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ของจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 207,536 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ปลูก ทั้งจังหวัด และจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 30,672 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการปลูกในจังหวัดกระบี่ จํานวน 3,567 ไร่ และสตูล จํานวน 192 ไร่ (คุณสําเริง แซ่ตัน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)

ด้านบน