ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

image

ลักษณะเด่น

ถือเป็นข้าวพนุ์บริสุทธิ์พันธุ์หนึ่ง ลำต้นและใบมีสีเขียว ต้นสูง ใบกว้างและยาว คอรวงยาว เมล็ดรูปร่างเรียว ข้าวเปลือกจะมีสีฟาง หากเป็นข้าวกล้องจะมีสีเหลืองอ่อน ยาวเรียว ถือเป็นข้าวที่หุงสุกเร็ว แข็ง – ร่วน แต่ไม่จับตัวเป็นก้อน เหมาะกับการรับกระทานกับกับข้าวราดแกง

คุณค่าทางโภชนาการ

  • มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 29 – 32
  • มีโปรตีนในข้าวร้อยละ 8.4
  • มีไนอะซีน ประมาณ 9.3 มิลลิกรัม

กระบวนการผลิต

  • พื้นที่ผลิตอยู่ในจังหวัดชุมพร และมีการผลิตข้าวเหลืองปะทิวชุมพรในระบบอินทรีย์
  • การแปรรูป ผลผลิตข้าวเปลือกสีแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร โดยโรงสีข้าวอยู่ในจังหวัดชุมพร
  • หีบห่อจะระบุชื่อ “ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร”

ความสัมพันธุ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

               เมืองปะทิว หรือปากทิว สมัยก่อนเป็นทางผ่านไปทำมาหากินขิงชนพื้นเมืองจากฟากตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่สูงแนวภูไปทางตะวันออกออกสู่ทะเล ปัจจุบันเป็นอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเมืองที่มีการทำนาเพื่อปลูกข้าวเป็นอาหารมานานแล้ว ในพื้นที่มีการปลูกข้าวพื้นเมืองเหลืองปะทิว ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ได้ชื่อเป้น พันธุ์เหลืองปะทิว 123 มีลักษณะพิเศษ เมล็ดเรียวยาวให้ผลผลิตสูง หุงขึ้นหม้อสุกร่วนเป็นตัว รสชาติดี

ด้านบน