ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

image

ประวัติพันธุ์
หอมใบเตย คือ เป็นข้าวนาน้ําฝนพันธุ์ดีในเขต ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยเกษตรกร ส่วนใหญ่เรียกชื่อข้าวพันธุ์นี้ว่า C85 มาตั้งแต่ก่อน ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว C85 จากแปลงเกษตรกร ใน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มาทําการปลูกคัดเลือกแบบหมู่ ได้ข้าวเจ้า สายพันธุ์ CNTC05001-385 โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ ข้าวเจ้าพันธุ์ หอมใบเตย 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ลักษณะประจําพันธุ์
• ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ 
• ออกดอกประมาณวันที่ 12 ตุลาคม 
• ความสูง 166 เซนติเมตร 
• จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด 
• ข้าวเปลือกสีฟาง 
• ท้องไข่น้อย 
• ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว มีขนาด 8.23 x 2.36 X 1.91 มิลลิเมตร 
• คุณภาพการสดีมาก 
• สได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 55.1% 
• ข้าวสวยมีสีขาว นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม 
• ระยะพักตัว 8 สัปดาห์

ลักษณะเด่น
เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุเบา คุณภาพเมล็ด และคุณภาพการสีดีมาก เมื่อหุงสุกแล้วได้ข้าวสวย นุ่ม และมีกลิ่นหอม

คุณค่าทางโภชนาการ
หอมใบเตย จัดเป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสอยู่ใน ระดับต่ํา คือ 18.1 %

พื้นที่แนะนํา
เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาอาศัยน้ําฝนในเขต จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อควรระวัง
อ่อนแอมากต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้าง อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

วิธีหุงให้อร่อย
หุงตวงข้าวหอมใบเตย 1 ส่วน ต่อ น้ํา 1.5 ส่วน

ด้านบน