ข้าวเจ้าพันธุ์ ขะสอ 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์ ขะสอ 62

image

ประวัติพันธุ์

ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ขะสอ (SMGC02001) ซึ่งเป็น พันธุ์ข้าวนาที่สูงพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู จากบ้านนามะอื้น หมู่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยนายปรัชญา หล่าบรรเทา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าว กรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว คัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ ได้ข้าวนาที่สูงสายพันธุ์ SMGC02001-NGN-112 มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ พันธุ์ขะสอ 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

1. เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี มีศักยภาพให้ผลผลิต สูงสุดถึง 648 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพนาที่สูงที่มีความสูง 1,000 - 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

2. ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน

 

ลักษณะประจําพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง วันสุกแก่ (เก็บเกี่ยว) ประมาณวันที่ 4 พฤศจิกายน

• ความสูง 148 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นแข็งปานกลาง

• ใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด มุมปลายใบตั้งตรง

• รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว

• เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.60 มิลลิเมตร กว้าง 3.06 มิลลิเมตร หนา 2.21 มิลลิเมตร

• เมล็ดข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.38 มิลลิเมตร กว้าง 2.55 มิลลิเมตร หนา 1.38 มิลลิเมตร

• คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 41.0 เปอร์เซ็นต์

• ปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์

• อุณหภูมิแป้งสุกต่ํา ลักษณะข้าวสุกขาวนวล เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม

• ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์  อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ลักษณะข้าวสุกขาวนวล เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม

ด้านบน