ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

image

ลักษณะเด่น

ข้าวเปลือกมีเลือกเป็นสีน้ำตาลเมล็ดข้าวสารมีสีขาวนวลข้าวนึ่งสุกหอมนุ่ม ไม่แฉะติดมือ เก็บไว้ในภาชนะปิดได้หลายชั่วโมง แม้ข้าวเย็นยังคงรักษาความอ่อนนุ่ม

กระบวนการผลิต

  • พื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในอำเภอเขาวง กุฉินารายณ์(เฉพาะตำบลนาโก และตำบลหนองห้าง) และอำเภอนาคู(เฉพาะตำบลนาคู และตำบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีระบบการผลิตแบบ GAP
  • การแปรรูป ผลผลิตข้าวเปลือกสีแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร โดยโรงสีและการแปรสภาพในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
  • บรรจุหีบห่อฉลากในชื่อ “ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์”

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

               ชาวกาฬสินธุ์ ปลูกข้าวหลากหลายชนิดพันธุ์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภพาพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวเพื่อการบริโภคที่เหลือจึงขาย พื้นที่ตอนบนของจังหวัดตามบริเวณเทือกเขาภูพาน สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนและราบบริเวณหุบเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เป็นสังคมกสิกรรมที่มีความปราณีตบรรจงในการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวเหนียวเขาวง เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงตลาดข้าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ พ.ศ.2507

ด้านบน