เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตข้าว Q

image

เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตข้าว Q

    เป็นสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าเกษตรเพื่อแสดงถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนั้นกำหนดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการให้การรับรองระบบการผลิตข้าว และโรงสีข้าวเพื่อแสดงเครื่องหมายQ ในสินค้าข้าว

 

การขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเพื่อขอเครื่องหมายQ

มาตรฐาน GAP
1.ยื่นขอรับรองแปลงผลิตข้าว GAP กับกรมการข้าว(ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว)
2.ผู้ขอรับรองทำตามข้อกำหนดการผลิตข้าว GAP
3.การตรวจประเมินแปลง GAPโดยหน่วยตรวจประเมิน(outsource) ของกรมการข้าว
4.การออกใบรับรอง GAP โดยกรมการข้าว


มาตรฐานGMP
5.ยื่นสมัครขอการรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว GMP กับกรมการข้าว(ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว)
6.ผู้ขอการรับรองทำตามข้อกำหนดมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว
7.ตรวจประเมินมาตรฐานโรงสีข้าว GMP โดยกรมการข้าว หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานโดย มกอช.
8.การออกใบรับรองโรงสีข้าว GMP โดยกรมการข้าวหรือหน่วยงานรับรองเอกชนที่ได้รับรองระบบงานโดน มกอช.


มาตรฐานQ
9.ยื่นสมัครขอการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวกับกรมการข้าว
10.สุ่มตัวอย่างข้าวสารหรือข้าวกล้องเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ตามข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะโดยกรมการข้าวหรือหน่วยงานรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานโดย มกอช.
11.ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยกรมการข้าว