ฉลากข้าวสารบรรจุถุง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ฉลากข้าวสารบรรจุถุง

image

แนวปฏิบัติการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุง 

ข้าวสารบรรจุถุง เป็นอาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557  เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุง เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)ซึ่งกําหนดการแสดงฉลากของข้าวสารบรรจุถุง โดยต้องระบุ ข้อความให้แสดงชื่อประเภท หรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง วิธีการใช้ หรือวิธีการหุงต้มไว้ในฉลากด้วย ดังมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1 และ 2 ท้ายแนวปฏิบัตินี้ ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการดําเนินการ และผู้บริโภคได้มีข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุงไว้ ดังนี้ 

ข้าวสารบรรจุถุง เป็นอาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557  เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุการแสดงฉลากต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย และอย่างน้อยจะต้องมี ข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่ออาหาร ให้แสดงชื่อประเภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วย ฉลาก เอกสารแนบ 1 และ 2 

ในกรณีที่ในฉลากแสดงถึงคุณภาพหรือมาตรฐานของประเภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง ให้ถือตาม มาตรฐานสินค้าข้าวตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2540 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540  หรือ ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจําหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 21  มกราคม พ.ศ.2540 หรือตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือประกาศกรมการค้าภายในที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะประกาศใช้ต่อไปแล้วแต่กรณี 

(2) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นําเข้า หรือสํานักงานใหญ่แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้

(2.1) อาหารที่ผลิตในประเทศให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือแสดงชื่อและ ที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้โดยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้กํากับไว้ด้วย

(2.1.1) ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” สําหรับกรณีเป็นผู้ผลิต 

(2.1.2) ข้อความว่า “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุโดย” สําหรับกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุ 

(2.1.3) ข้อความว่า “สํานักงานใหญ่” สําหรับกรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุที่ประสงค์จะ แสดงชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ 

(2.2) อาหารนําเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้าโดยมีข้อความว่า“ผู้นํา เข้า” หรือ “นําเข้าโดย” กํากับ และแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย

(3) ปริมาณของอาหารให้แสดงน้ำหนักสุทธิ 

(4) ส่วนประกอบที่สําคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณเรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปน้อย ยกเว้นการแสดงส่วนประกอบสําหรับข้าวสารที่มีส่วนประกอบเพียงข้าวสารชนิดเดียว 100 % ทั้งนี้ในกรณีที่มีการผสมหรือเจือปนข้าวสารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุชื่อประเภท หรือ ชนิดข้าวสารนั้นใน ฉลาก ให้ระบุจํานวน และชนิดของข้าวสารอื่นที่เป็นส่วนผสมหรือเจือปนนั้นไว้ในฉลากด้วย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เอกสารแนบ 1 และ 2 

(5) แสดงวัน เดือนและปีหรือเดือนและปีโดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” กํากับไว้ด้วย 

การแสดงวัน เดือนและปีหรือเดือนและปีให้แสดงเป็นวัน เดือนและปีหรือเดือนและปีเรียงตามลําดับ ทั้งนี้อาจแสดง “เดือน” เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ 

(6) วิธีการใช้ หรือวิธีการหุงต้ม 

ทั้งนี้การแสดงฉลากนอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามที่ระบุข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่นใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุด้วย เช่น  ขนาดตัวอักษร เป็นต้น 

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสํานักอาหาร 

 

ด้านบน