การผลิตข้าวในระบบ GAP (Good Agricultural practices) หรือข้าว Q

image

การผลิตข้าวข้าวในระบบGAP

ข้าวสารคุณภาพ (ข้าวQ) คือ ผลผลิตข้าวที่มาจาดระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตในแปลงนา ได้ข้าวเปลือกGAP สีแปรสภาพในโงสี GMP และมีการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างมีขั้นตอนตามลำดับ

 

ขั้นตอนการผลิตข้าวในระบบGAP

ระบบการผลิตข้าว GAP มีจ้อกำหนด 7 ข้อ

1.แหล่งน้ำ

   น้ำต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย

2.พื้นที่ปลูก

   ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน

3.การใช้วัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร

   - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

   - ใช้ตามคำแนะนำของกรมการข้าว

   - ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร

4.ระบบการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

   4.1 มีระบบการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกตรงตามพันธุ์

         - คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ และมาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้

         - การจัดการปลูกและดูแลเพื่อลดปริมาณข้าวเรื้อ และข้าวพันธุ์อื่นปนและมีการบันทึกข้อมูล

         - จำนวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนในนา ให้มีได้ไม่เกิน 3%

   4.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และความเสียกายจากศัตรูพืช

         - สำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชที่มีผลต่อข้าว

         - ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและข้าววัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เหมาะสม

         - ผลผลิตที่ได้ต้องไม่มีโรคพืชและการทำลายของแมลงมากกว่า 10%

5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

   5.1 มีการจัดการเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพสีที่ดีเก็บในระยะที่เหมาะสมคือ

          - รวงข้าวมีอายุ 25 – 35 วัน หลังวันข้าวออกดอก

          - รวงข้าวอยู่ในระยะพลับพลึง ซึ่งเมล็ดข้าวเปลือกในรวงข้าวสุกแก่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรวง

   5.2 มีการเก็บเกี่ยวลัการนวดอย่างถูกต้องและเหมาะสม

          - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ และวิธีการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพข้าวเปลือก และต้องเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น กรณีนวดด้วยเครื่องหรือเห็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ต้องรักษาความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวด และต้องปฏิบัติย่างระมัดระวัง

    5.3 มีวิธีการลดความชื้นที่ถูกต้องและเหมาะสม

          - ให้ลดความชื้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเก็บเกี่ยว

          - วิธีการลดความชื้นต้องไม่ทำให้เมล็ดข้าวเสียหาย เกิดการแตกหัก จนสีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวน้อยกว่าข้อกำหนดคุณภาพการสี

          - ให้ลดความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับการซื้อขายต้องไม่เกิน 15% และสำหรับการเก็บรักษาต้องไม่เกิน 14% หากเก็บนานกว่า 3 เดือน ความชื้นไม่เกิน 12%

6.การขนย้าย การเก็บเกี่ยวและการรวบรวมข้าวเปลือก

          - อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย และการเก็บรักษาความสะอาดสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค รวมทั้งไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของข้าวพันธุ์อื่น

          - สถานที่เก็บรวบรวมและสถานที่เก็บรักษาถูกต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด และมีการถ่ายเทอากาศดี สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นได้

          - วิธีเก็บรักษา และรวบรวมข้าวเปลือก ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ป้องกันและลดความเสี่ยงจากแมลงและสัตว์ศัตรูในโรงเก็บ

          - กรณีผลิตข้าวหลายพันธุ์ ต้องมีการจัดการเพื่อป้องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้

7.การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

          - ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการและการจัดการในการผลิตทุกขั้นตอน

          -ข้าวเปลือกที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้ายต้องมีการระบุข้อมูลให้ความสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้