สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI)

image

ความสําคัญของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

เป็นการการันตีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหลายพื้นที่ทั่วโลกมีจัดเริ่มต้นจากทวีปยุโรปและเข้ามามีบทบาทสําคัญใน AEC

 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

 • มีความเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต
 • เอกลักษณ์ / คุณภาพ / ชื่อเสียง เป็นผลมาจากพื้นที่นั้น
 • GI จึงเปรียบเสมือนแบนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ / แหล่งที่มาของสินค้า

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 

หลักการ/เหตุผล

 1. ป้องกันการสับสน/หลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
 2. ให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์      
 3. ห้าม ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้เกิดความสับสน / หลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์จริงของสินค้าที่ขึ้นทะเบียน
   

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชน เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

 • คุ้มครอง ชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
 • เพิ่มมูลค่า ของสินค้าและเป็นเครื่องมือการตลาด
 • ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้าและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เพื่อความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • สนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน
 • สร้างความเชื่อมั่น ในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าให้กับผู้ซื้อ
 • ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ

 

สินค้าที่ขอขึ้นทะเบียน GI ได้

 1. มีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งผลิต เช่นวัฒนธรรมท้องถิ่นลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่ส่งผลต่อลักษณะพิเศษของสินค้า     
 2. มีพื้นที่การผลิตที่ชัดเจนและใช้วัตถุดิบหลักจากในพื้นที่
 3. มีคุณภาพหรือลักษณะเฉพาะของสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากที่อื่น
 4. มีการกําหนดคุณภาพและมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบชัดเจน     
 5. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

ข้อมูลจาก http://www.ipthailand.go.th/images/3534/2563/GI/20200602/6.1GIRegis.pdf 

ด้านบน