มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

มาตรฐานโรงสีข้าว GMP

- สถานที่ตั้งของโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน และมีมาตรการป้องกันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนอันเนื่องมาจากเสียง ฝุ่นละอองข้าว และเขม่าควันไฟ จากการประกอบการของโรงสีข้าว และสำหรับโรงสีข้าวที่ตั้งใหม่ต้องเลือกทำเลที่ตั้งห่างจากชุมชน

อ่านต่อ

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว SEED

เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการผลิตข้าว เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ผลิตผลมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับจำหน่ายจำเป็นต้องควบคุมการปฏิบัติตั้งแต่ในแปลงนา สถานที่รวบรวม การปรับปรุงคุณภาพและการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)

มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นมาตรฐานที่กำหนดและบ่งบอกคุณลักษณะด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่ผู้บริโภคคาดหวัง ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับเกษตรกรใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่สนองตอบต่อความต้องการดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ“มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี” ที่โดยทั่วไปเรียกว่า “มาตรฐาน มกษ. GAP (Good Agricultural Practices)”

อ่านต่อ

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นหนึ่งในมาตรฐานการรับรองข้าว ที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบและติดตาม ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนถึงการจำหน่าย

อ่านต่อ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI)

เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มีแหล่งผลิตเฉพาะและมีเอกลักษณ์หรือคุณภาพที่เกิดจากแหล่งผลิตนั้น

อ่านต่อ

ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อจําหน่ายในชุมชนหรือจำหน่ายตรงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม)

อ่านต่อ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของมกท. เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการโดยอาจจะเริ่มจากการผลิตการเกษตร (ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผึ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป

อ่านต่อ

ข้าวสาร Q

สัญลักษณ์ตัว Q เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร กำหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.)

อ่านต่อ

ฉลากข้าวสารบรรจุถุง

ข้าวสารบรรจุถุง เป็นอาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

อ่านต่อ
ด้านบน