ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) แห่งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการซื้อขายข้าวตลาดเฉพาะ

และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคได้เข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าว ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อข้าวตลาดเฉพาะ 

ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวใน 4 ลักษณะคือ

  • ข้าวอินทรีย์
  • ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  • ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 

 

ศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะได้รวบรวมข้อมูล ความเข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าวของแต่ละสายพันธุ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

คุณค่าทางโภชนาการ แหล่งผลิต รวมทั้งช่องทางและสถานที่จำหน่าย เพื่อให้การขยายและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม จังหวัด ภาค พันธุ์ข้าวที่ปลูก ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพิลา สตูล ภาคใต้ - นายหมัด ทิ้งปากถ้ำ
0872981831
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี ตรัง ภาคใต้ - นายชิมนาค เสณี
0943177132
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง สตูล ภาคใต้ - นายสมชาย เหมาแหล่
0995951185
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนุ้ย สตูล ภาคใต้ - นายอาแมน ซาแหละ
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ พัทลุง ภาคใต้ - นางชะอ้อน นิลพันธ์
0899754005
กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ - นางสาวสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง
0822739706
วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร ภาคกลาง - นายสมาน ลุนพงษ์
0873062279
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว(สหกรณ์) ภาคกลาง - นายสมควร ปานเถื่อน
0866199337
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ปทุมธานี ภาคกลาง - นายชาตรี ระดมเล็ก
0866142800
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ม.2 ต.บึงกาสาม ปทุมธานี ภาคกลาง - นายสมศักดิ์ เพ็ชรัตน์
0868808609
สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายเวียงจันทร์ ทำนาผล
0642050595
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางนิตยา ภูชมศรี
0644068364
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสาวชบา ศรีสุโน
0972712888
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายกรุง ดวงเงิน
0861084445
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายบรรจง แสนยะมูล
0863547883
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมคิด เพ็งลี
0817086810
กลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางกรรณิการ์ มิ่มา
0611389279
เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลำพุก สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายบัญญัติ สัญจรดี
0973254303
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสันทัต คูหา
0627464859
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร เพชรบูรณ์ ภาคกลาง - นายภาณุสิทธ์ มั่นคง
0868484861
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย พิษณุโลก ภาคกลาง - นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์
0829751564
กลุ่มเกษตรกรดอยปกาเกอะญอแหม่ลาคี เชียงใหม่ (อ.สะเมิง) ภาคเหนือ - นายพฤ โอ่โดเชา
0821896856
กลุ่มแปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นางพวงรัตน์ แจ้งแสง
0848723393
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหนองแก๋ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายพัด ไชยวงค์
0835766987
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลขุนดง เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายหรัด มอยแสน
0810249499
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหารแก้ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายพล หน่อปุ๊ด
0952107436
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ - นางเพ็ญนภา พูลชะออ
0959564314
กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์ พัทลุง ภาคใต้ -
บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ พัทลุง ภาคใต้ -
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้ พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยด บ้านลำ พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้ พัทลุง ภาคใต้ - นายเปลื้อง ชูคง
0896592537
กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านปาบ พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มข้าวภูผา พัทลุง ภาคใต้ -
วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ พัทลุง ภาคใต้ -
กลุ่มอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม ตรัง ภาคใต้ -
กลุ่มผูผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง (อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นายสาคร ปากเกล็ด
0970964750
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย (GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายทองสุข หาศิริ
0807335595
วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน (อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นายอภิชัย ผุดผ่อง
0810455616
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน (อินทรีย์) มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข (อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสาววิจิตรา แสงทอง
0818678516

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ (อินทรีย์)
กระบี่ ภาคใต้ - นายสมพร ไทรทองคำ
0910544398
กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง(GAP) พังงา ภาคใต้ - นายวิโรจน์ มุขแก้ว
098-0164838
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่(GAP) พังงา ภาคใต้ - นายไสว ประทีป ณ กลาง
089-2889007
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ(GAP) นราธิวาส ภาคใต้ - นางสมฤดี สกุลน้อย
083-1844148
กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน(GAP) นราธิวาส ภาคใต้ - นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ
086-9554126

กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์)
พัทลุง ภาคใต้ - นางยุพาวดี ขวัญแก้ว
086-0509942
วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด(GAP) พัทลุง ภาคใต้ - นางยุพิน พรหมเช็ก
093-3734021
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด(GAP) พัทลุง ภาคใต้ -
089-7372634
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง (GAP) พัทลุง ภาคใต้ - นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์
084-6325409
กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด (GAP) พัทลุง ภาคใต้ - นายบุญสิทธิ์ พูลสง, กาญจนา สุขทอง
085-6745161
วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล(GAP) พัทลุง ภาคใต้ - นายสุทธิชัย เทพสุวรรณ
085-4732438
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน(GAP) พัทลุง ภาคใต้ -
สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด(GAP)/(อินทรีย์) พัทลุง ภาคใต้ - นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว
081-0989686
กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ(อินทรีย์) พัทลุง ภาคใต้ - นางสาวธิดา คงอาสา
082-8229404
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง(อินทรีย์) พัทลุง ภาคใต้ - นายอำมร สุขวิน
089-4641187

วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP)
ชุมพร ภาคใต้ - นายประยูร เมืองนาโพธิ์
087-8919982

ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP)
สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ - นางยินดี เรืองฤทธิ์
081-6069274
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ(GAP) ตรัง ภาคใต้ - นางพรรณี คงเอียด
090-1758078

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี(GAP)
ตรัง ภาคใต้ - นางสาวกมลศรี พลบุญ
086-0162744
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี(GAP) สตูล ภาคใต้ - นายบูกาเส็ม กรมเมือง
091-9809224

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง(อินทรีย์)
สงขลา ภาคใต้ - นางฮาลีล๊ะ หมันหมาด
089-2961679
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน(อินทรีย์) สงขลา ภาคใต้ - นางปราณี ทองรักษ์
063-0593478

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP)
ชัยนาท ภาคกลาง - นาย ประสิทธิ์ พิมขาว
056-461620
กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี(GAP) เพชรบุรี ภาคตะวันตก - นายพงษ์สกร สบู่ม่วง
092-2579987

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม(GAP)
สระบุรี ภาคกลาง - นายประจวบ วงษ์สานิล
089-2419823

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี(อินทรีย์)
สระบุรี ภาคกลาง - นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์
095-5973468
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด(GAP) อุทัยธานี ภาคกลาง - นายสมัคร เปี่ยมสัมฤทธิ์, นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์
085-7338659,

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง(อินทรีย์)
อุทัยธานี ภาคกลาง - นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี
097-0964750
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นายสวง ขาญสาริกรณ์, นายณรงค์ชัย เชื้อกสิการ
089-5679060
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นางสาวจินดารัตน์ วัดแป้น
084-8198911
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - คุณธนพงศ์ ทองแพ
092-4697918
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ
089-9612660
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง - นายอภิชัย ผุดผ่อง
081-0455616, 087-2073168
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางฐิติรัตน์ วิลแลน
094-6264651
กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง(GAP) นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางทองม้วน พาจันทึก,นางนรินทร์ เที่ยงสันเทีย
085-7657399
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธุ์
064-1575473
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายไพศาล ผาจันดา
085-7487699
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางประพาต แก้วจันทร์
095-3401697

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(อินทรีย์)
นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายปราโมท แสงสว่าง
087-8555861
วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง(อินทรีย์) หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายศิริศักดิ์ โลหิทัต
089-0924259, 063-9629916
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายประจวบ คงตรง
085-7388023
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ(อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสุจารี ธนสิริธนากร
091-8617867

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก(อินทรีย์)
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสาววิจิตรา แสงทอง
081-8678516
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายวิเศษ คำไชโย
089-8432241
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางศุภาพิชญ็ พันลำ
091-3708865, 080-028441
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางทับทิม เพาะชม
080-0128441

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ(GAP)
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายอดุลย์ ยุงรัมย์
086-2379316
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางยุพาพิน ศรียงยศ
084-9625351
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายบุญมี สุระโคตร
082-3685152, 086-8754838
กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ
085-2492575
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์
087-8316459, 087-2322057
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายไพฑูรย์ ฝางคำ
081-5793108, 089-2863429
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด(GAP) หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์
083-3382206
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ(GAP) หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางทิพย์น้อย ทานไธสงค์
087-8536957
สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด(GAP) สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางถาวร วงค์สีดา
087-8548017
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง(อินทรีย์) สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายหนูเพ็ญ นาโควงค์
085-7454955

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ(GAP)
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสุพรรณี ร่มเกษ
086-0151104

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา(GAP)
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์
085-7601517
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า(GAP) สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายพิทักษ์พงษ์ เถื่อนยม
081-0498525
กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม(GAP)/(อินทรีย์) ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท
087-7789855
กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสุริยะ เพ็ชรเวียง
099-5031210

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์)
ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางทองสุข ผลไทย
087-0104653
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง(GAP) ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางหงษไพรวัลย์ ปิตะบุตร
080-4572143

กลุ่มเกษตรก้าวหน้า(GAP)
บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายศุภณัฎฐ์ บุญอาจ
093-5235394, 097-1678794
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ(อินทรีย์) บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางปรารถนา อุ่นจิตต์
085-4943250
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง(อินทรีย์) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายจิตติ แสนโครต
098-3212353
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย(อินทรีย์) มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางจันทร์เพ็ญ พิมสดี
083-5635072
กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางวันเพ็ญ กาญจนสาธิต
098-1020288
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ
0981033419
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางกล้วย ดวงคำ
081-5490381
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางลัดดา พันธ์ศรี
084-8231839
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง(GAP) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมหมาย แก้วศรี
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสายันต์ สีภานุ
085-2227553
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางกนิษฐา จันใด
099-0213818
กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายพรมยา โพธิ์ศรีทอง
081-6009216
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางชุธิมา ม่วงมั่น
081-7604891

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว
091-5249524
กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด(อินทรีย์) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายไกรยุทธ แสวงสุข
083-9059877, 096-9275369
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย(อินทรีย์) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี
062-2351776,0872557447
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี(อินทรีย์) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายตู้ สุขนึก
081-3128338, 089-4449453
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางมาลินี จันทร์เหลือง, นางรัตยา สุขแก้ว
082-1348562, 098-1463771
กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางสมพร สุดาปัน
080-1515558

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมศักดิ์ สุรเนตร
088-1144987
วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช
093-0796173
กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)(อินทรีย์) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายทองมา เปรียงยิ่ง
089-0863136
กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์) ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายช่วย สาสุข
086-1286819, 086-1093664

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP)
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสุพรรณ แก้วเกิด
087-2482928
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด(GAP) ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายอารีย์ มาตย์วิเศษ
081-7083259
สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้(อินทรีย์) ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายวีระยุทธ สุวัมน์
080-7673562

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลดงแดง
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายวินัด วิกาหะ
084-3925445
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
083-1285425
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมาน บำเพ็ญ
081-4318946
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นางบุญเลิศ สีสาสีมา
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายทวี ประสานพันธ์, จิตอารีย์ ประสานพันธุ์
081-5624697, 087-6918265
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายพรทิพย์ ด้วงทอง
081-7609925
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว(GAP) พิษณุโลก ภาคกลาง - นางสุภารัตน์ มาดี
081-9531821

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง(GAP)
ลำปาง ภาคเหนือ - นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล
080-6726453, 088-2523838
กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) ลำปาง ภาคเหนือ - นายประวัติ อินจันทร์
089-9515323
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์) ลำปาง ภาคเหนือ - นายนิยม กันทะราช
085-0330956
กลุ่มหอมดอกคำใต้(อินทรีย์) พะเยา ภาคเหนือ - นายรุ่ง พรหมโลก
086-1907545

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)(GAP)
พะเยา ภาคเหนือ - นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร
081-7407822
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว(อินทรีย์) พะเยา ภาคเหนือ - นายบาล บุญก้ำ
082-8957321
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก(GAP) ตาก ภาคตะวันตก - นางวาริน กรวยทอง
084-8115565
วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก ตาก ภาคตะวันตก - นายสุเนตร แสงท้าว
0819726992
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม กำแพงเพชร ภาคกลาง - นายวิเดช พรมมี
0881583598
วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด กำแพงเพชร ภาคกลาง - นายทฤษฏี เพชรมะลิ
0890751628
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง - นายกายสิทธิ์ บำรุงศรี
087-8389660
วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน เพชรบูรณ์ ภาคกลาง - นางลำดวน สุพรม
096-5565854, 062-2941591

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง - นางเสลี่ยง ยศสุพรม
089-6984118
วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ - นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย
083-9543849
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ - นางศศิร์อร อ่อนคง
082-3924042

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม
อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ - นายอัษฎางค์ สีหาราช
0897051677

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง
เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายอำนาจ ภูวินสกูล
0931460534

วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ
เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายกีรติ เกิดผล
087-7222372

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด(GAP)
เชียงใหม่ ภาคเหนือ - นายพลเทพ อุตะมะ
0828901556

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา
เชียงราย ภาคเหนือ - นายจันทร์ติ๊บ คำอ้าย
0810263529

รายชื่อพันธุ์ข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวทับทิมชุมแพ

เป็นข้าวทรงต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทั้งปี เมล็ดใหญ่ เรียวยาวมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีสีแดงราวกับเมล็ดทับทิม ถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์
โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

ข้าวหอมมะลิแดง

เป็นข้าวเจ้าไวต่อแสง ปลูกในฤดูนาปี จะออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม และถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวเหลืองใหญ่ 148

เป็นข้าวเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวขาวกอเดียว 35

เป็นข้าวขาวเมื่อหุงสุกจะมีลักษณะร่สน ค่อนข้างแข็ง หุงขึ้นหม้อ ไม่แฉะ ไม่กระด้าง ไม่บูดง่าย ไม่เหม็นกลิ่นสาบ แม้จะเป็นข้าวเก่า ถือเป็นข้าวที่ถูกปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวหอมกระดังงา59

เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปลูกในฤดูนาปีของภาคใต้ ช่วงเดือนสิงหาคมกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง โดยมีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็กมาในข้าวกล้อง และมีสังกะสีมากในข้าวกล้องงอก ถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์
โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องสีม่วงเข้ม ข้าวหุงสุกนุ่มเหนียว ซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมนิล

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม เมื่อหุงสุกจะเหนียวและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวมะลินิลสุรินทร์

ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ถือเป็นข้าวกล้องสีดำ มีเมล็ดเรียวยาว
โดยมีคุณปะโยชน์ทางโภชนาการอยู่มากมาย มีปริมาณอไมโลสต่ำ อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ คุณภาพข้าวสุกนุ่มและมีกลิ่นหอม ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายอาทิเช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง โพรแตสเซียม แคลเซียม และวิตามินบีหลายชนิด

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49

ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ออกดอกปลายเดือนมกราคม ผลผลิตเฉลี่ย 363 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงประมาณ 135 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว ใบธงหักลง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีม่วง กลีบดอกสีม่วงดำ คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 28.5 เซนติเมตร 

อ่านต่อ

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวกล้องมีสีครีมมีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการในตลาดข้าวโภชนาการ ถือเป็นข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมกุหลาบแดง

เป็นข้าวที่ให้ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม ข้าวสุกนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

ข้าวทับทิมโกเมนสุรินทร์

ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

ข้าวดอกข่า

ข้าวดอกข่า หรือ ข้าวไร่ดอกข่า เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำลืมผัว

ข้าวเหนียวดำลืมผัว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ใบเขียวม่วง ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ปล้องสีเหลืองอ่อน

อ่านต่อ

ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

ข้าวพันธุ์อัลฮัมดูลิลละห์ หรือข้าวขาวสตูล เรียกสั้นๆว่า ข้าวอัลฮัม มาจากภาษายาวี อัลฮัม หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า และลิลล๊ะ แปลว่า ขอบพระคุณ 

อ่านต่อ

ข้าวพญาลืมแกง

ข้าวพญาลืมแกงเป็นข้าวเหนียวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกและเก็บไว้รับประทานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

อ่านต่อ

ข้าวกข43

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43  ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ ที่ค่าดัชนี 57.5

อ่านต่อ

ข้าวพิษณุโลก80

ข้าวพิษณุโลก 80 ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ
ด้านบน