ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) แห่งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการซื้อขายข้าวตลาดเฉพาะ

และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคได้เข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าว ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อข้าวตลาดเฉพาะ 

ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวใน 4 ลักษณะคือ

  • ข้าวอินทรีย์
  • ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  • ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 

 

ศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะได้รวบรวมข้อมูล ความเข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าวของแต่ละสายพันธุ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

คุณค่าทางโภชนาการ แหล่งผลิต รวมทั้งช่องทางและสถานที่จำหน่าย เพื่อให้การขยายและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม จังหวัด ภาค พันธุ์ข้าวที่ปลูก ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง อุทัยธานี ภาคกลาง
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จังหวัดลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง นายเจษ นิ่มสุวรรณ์
081 4440183
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ
บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด ปทุมธานี ภาคกลาง บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด
0-2150-6697, 08-4979-8034
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง คุณสมบูรณ์
0-2853-9000
แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวเหนียวแดง
หอมใบเตย
นางสมจิตร รัตน์รองใต้
089-9376287
กลุ่มข้าวเหนียวดำหมอ37 ม.6 ต.ควนขนุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วราคม ชูแสง
086-9665647
กลุ่มข้าวเหนียวดำหมอร่มเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง ชะอ้อน นิลพันธ์
089-9754005
กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางหนูลอบ แก้วเพ็ง
093-7474603
กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย สุทิน ยิ้มศรี
089-9713836
กลุ่มโรงสีปู่เจ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายโรจนินทร์ ม่วงเพชร
094-1596465
กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสมคิด วิเศษ
087-2726409
กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายไมตรี เจียมรา
089-0925988
กลุ่มกองทุนหมุนบ้านแร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ไสร ประทีป ณ ถลาง
093-6809690
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วิศิษฐ์ ศิริกุล
089-2915973
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านควนสบาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอารี ศรีเมือง
089-2921503
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายโกสน จำปาดะ
081-4764459
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร ไทรทองคำ
093-7723429
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ตำบลเพหลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ธวัฒชัย แก้วลูก
097-2262013
กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านเกาะกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ฐากูร สัจจสุจริตกุล
087-3865165
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย อาแมน สาแล๊ะ
086-2978525
กลุ่มวิถีชุมชนคนทำข้าวไร่อำเภอเวียงสระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
085-7974855
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมะมุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางวนิดา เพชรดำ
091-6487608
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลสะกำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาว กีเยาะ ดีเยาะ
098-0418648
กลุ่มทำนาตำบลควน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หอมปทุม
นางโสภี สังผอม
088-3968269
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ดอแม สามะ
089-2976847
กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมามะสือกรี กือจิ
095-0674669
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางดวง ช่วยเมือง
087-2945530
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง ปรานี ทองรักษ์
063-0594378
ศพก.อำเภอรามัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย มะเซ็ง ดอเลาะเจ๊ะแต
087-2900948
วิสาหกิจเครือข่ายนาอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาว เจียรรัตน์ แก้วนะ
083-5191595
กลุ่มข้าวแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต.นาถ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาว พรธิพา สมจันทร์
087-8646584

เกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 อูนนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
กอใหญ่
นาย ชัยรัตน์ พลภักดี
085-9209372
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง สุดสดา ซองสิริ
093-49387789
ข้าวพื้นเมืองตำบลฝั่งแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง อุบล บุปผาชาติ
093-3195149
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง สังข์ทอง ชินบูรณ์
098-1849484
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นางสาว เจตสุดา ชินบูรณ์
087-0346151
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านขวางคลี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย เยาว์ โทรัตน์
061-1427584
กลุ่มพันธุ์ข้าวพื้นเมืองน้ำย้อย ม.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย อดิพงษ์ แสนสุริวงค์
083-3359953
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวสู่อาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วุฒินัน ธีระสีหนาถ
081-9323213
วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ธีระ ถวังลำพันธ์
095-4404661
กลุ่มแปลงใหญ่ ต.ส้มป่อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย บุญเพ็ง ศรีนวล
096-2248699
กลุ่มแปลงใหญ่ ต.หนองหมี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ชันณรงค์ โพธิวัฒน์
065-1212017
กลุ่มข้าวอินทรีย์ชุมชนหนองบาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง อุทัย นราวงษ์
099-2417729
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านด่าน ม.3 และ ม.10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย นพวิชัย ศรีไทย
084-7429128
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก้ง ม.14 ต.ส้มป่อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์งาม
082-403326443
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมจิต ประจันบาล
083-365980
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพิพัฒน์ พริ้งเพรา
088-3720379
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านปรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณ์พงษ์ รพิภัทรวิบูลย์
065-7892365
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำนาเกษตรอินทรีย์ยายแย้มวัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง นารี พรหมบุปผา
093-1622964
กลุ่มอินทรีย์บ้านโคกเพชรพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย อภิชาต เฮ่ประโคน
089-8544187
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลอีสานเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย พยุง รุกขชาติ
094-4041999
กลุ่มผลิตข้าวหอมอินทรีย์ลาวา เซราะตลุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วันชัย น้อยพลี
081-9770115
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟเขาคอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ไพฑูรย์ ปุยะติ
083-3835121
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสิทธิ ศรีละ
088-4805927
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านหนองไผ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย อานุภาพ มองรัมย์
084-9585258
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางปราณี ภูศิริฤทธิ์
098-2309066
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางขวัญจิต ยาดิบ
095-3791956
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางพรรณี พลราช
085-2083986
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาคร ศรีพาน
062-3618950
กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทองใบ มาลำโกน
080-7247890
เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
080-0014525
โรงเรียนพลังคลังปัญญาอายุวัฒน์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสง่า มาเหง่า
081-9673347
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวกัญหา สนนา
064-2424007
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเสียง เย็นสบาย
064-2424007
นาแปลงใหญ่ทุ่งตากแดด 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวธนัญญา ศรีคำภา
064-2424007
กลุ่มข้าวคุณภาพทุ่งสัมฤทธิ์โนนกระสัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายฉลอง เฉลี่ยกลาง
093-0671054
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นางสุพรรณี ร่มเกษ
084-7962878
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง หอมดอกฮัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนฤทธิ์ ไชยรักษ์
063-6362797
วิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายสุพรรณ แสนทวีสัตย์
088-7398374
นาแปลงใหญ่ ตำบลคูขาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอรรถชัย พึ่งกลาง
081-0717047
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลตาจั่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสายชล เรียบร้อย
061-9680303
นาแปลงใหญ่บ้านโคกเสี่ยว ม.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมบูรณ์ หลั่นจันทึก
080-6216154
นาแปลงใหญ่บ้านตะคร้อ ม.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอารี พิรักษา
090-2577694
วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอมมะลินครคง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาธิติรัตน์ วิลแลน
090-8899592
สี่เหลี่ยม-ดัดสันตูจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสันติ นามวัฒน์
081-4045899
กลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองแวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชัยณรงค์ ยาจิตร
081-2656919
ธนาคารข้าวบ้านขวาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางประโยชน์ เชื้องาม
084-6132508
บ้านแสงทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสกล ตรีเหล่า
080-4753587
นาแปลงใหญ่ตำบลตะเคียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกฤษฎา จันทร์ดี
093-4727525
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองมะแซว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเสรี สีดา
098-1943129
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไทรงาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจินดา สังเกตกิจ
061-4298971
เกษตรกรทำนาโนนสง่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปั๋น เกี๋ยงเถิน
062-1893507
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีวิถีกันตวจระมวล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางประยอง หงษ์อินทร์
097-3305141
เกษตรอินทรีย์บ้านถนนหัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายถนอม ทรงศรี
063-7508261
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านไทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมควร คิดดีจริง
089-4083051
การส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตำบล ตาเบา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกิตติศักดิ์ ทองหาว
089-6266676
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอำปึล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมศักดิ์ เชื้อจันทร์
063-0428720
ธนาคารข้าวบ้านกระเทียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางทิวาวรรณ สางาม
093-8387249
ข้าวอินทรีย์บ้านศรีสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเมฆ ศรีบาง
095-2251688
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกล้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวัชรพล แก้วงาม
086-3662886
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวลำใย ฉวีทอง
097-3428072
วิสาหกิจชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์ (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช
081-0763503
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกัญญา อ่อนศรี
087-2551447
สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุนาย จันทร์เทศ
085-4791644
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญเลิศ จั้นอรัญ
089-5826506
บ้านตาเฮอ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางจุฬาลักษณ์ คราวเตอร์
080-4861729
เกษตรอินทรีย์นาโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมิททธิ์ธาร นามทอง
080-0495729
วิสาหกิชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์เกษตรชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเกรียงไกร กรองทอง
088-4534646
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธงชัย ธุนารุช
081-7962532
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักบุ้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประโยชน์ มีอยู่
089-5800159
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
นายธเนษฐ ทองฝอย
089-7189637
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางวารีนันท์ อุดมครบ
085-6379835
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายไชยวัฒน์ สีสนมาก
091-8324043
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองเรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชิต มีแก้ว
089-8445207
เกษตรอินทรีย์ตรมไพร-นาโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเสาร์ กรวยทอง
062-8261548
เกษตรอินทรีย์ตาพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพันธ์เรือง ห่อทอง
086-8781286
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายบุญเหลือ ฤทธิรณ
089-4255466
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายตู้ สุขนึก
081-3128338
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางรัตยา สุขแก้ว
098-1463771
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายประหยัด บุตรวัด
086-0064426
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางจันเพ็ญ ลายทอง
087-0745255
เกษตรผสมผสานบ้านผักสัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทวี เกิดบุญมี
096-7019933
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิรัตน์ ศรีคามเม
086-2369645
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นายบรรพจน์ ชินวงษ์
098-6084226
วิสาหกิจชุมชนบ้านยานางเมืองทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญมี บุราณรัมย์
088-7325346
เกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุพจน์ สุวรรณ
097-1634933
ข้าวหอมลำพลับเพลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดม พรมลี
065-1041851
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านหนองคู ม.8 ต.หนองบัวแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายยรรยง ลิงไธสง
089-5752909
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเด่นชัย ชาวสวน
084-5297120
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพงษ์ อาษากิจ
080-0522601
วิสาหกิจผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ม.7,9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญช่วย บรรค์แก้ว
093-4203313
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
หอมใบเตย
นางจิราภรณ์ อินทะสร้อย
086-2324837
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองเตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุกัญญา สถานรัมย์
087-0439317
รวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกรุง ดวงเงิน
086-1084445
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
นางจันทร์เพ็ญ พิสดี
083 5635072
ชาวบ้านนาอาลอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุทธิกาญจน์ ก่อบุญ
085-2565285
เกษตรกรบ้านโปร่งเป้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสิทธิกร ปราบภัย
084-6746378
วิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรพล แสนทรีสุข
085-4912708
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายถวิล สิงหาลุน
087-4464098
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
095-5329707
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุดใจ คงสมปอง
084-497957
กลุ่มแปลงใหญ่มะลิ 105 บ้านห้วยม่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางปริฉัตร รัตนวรรณี
087-0123928
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว GI อินทรีย์หนองห้าง เพอมิฮาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายำนวย สุระเสียง
098-6893571
กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นาภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาวสาวกรียา สุไชแสง
087-0903859
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหว้านพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอภิสิทธิ์ ผิวหอม
087-2165920
กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านชาดใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนิรันดร์ ไชยขันธ์
061-0577822
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญถิ่น วรวาส
084-5606799
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทองสุข หาศิริ
098-2360357
ข้าว GI บ้านโสนสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทรัพย์ทวี ศรีสุวะ
096-1942849
ผู้ผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอิฎธิเดช รินทร
098-1132714
ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะบ้านเหมือดขาว ม.7,12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุทัย ทองเย็น
062-1956842
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณธรรม ต.ไผ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุริยา แก้วสาร
086-2614834
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพ ต.ดู่ลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางบุณรดา เย็นไธสง
096-6853580
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านโพนผุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมบัติ สุขขา
098-6174550
เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแสงจันทร์ พิรุณ
089-8971877
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านแจ่มอารมณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประชัน จันทร์หอม
085-6469572
เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญเลิศ อุดหนุน
083-3375775
นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกรรณิการ์ มีนา
061-138927
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสว่าง สุขแสง
095-3625298
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายณัฐวัฒน์ สีตี
081-3695184
วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรวัดป่าทุ่งกุลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชารี วงษ์พล
080-0070969
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปิ่น บุญเลิศ
082-1011790
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนพิมาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสถิตย์ เสนบุญมี
092-9134455
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านทุ่งทรายทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสำราญ ซุยคง
084-5518420
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนสังข์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
086-7273520
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสม ตารีกา
087-2236292
วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุทิน ทาเอื้อ
082-8841957
กลุ่มข้าวปลอดภัยรวมใจชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข43
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
084-3780658
กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดม ดอกแดง
062-2372409
กลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางศรีไพร แก้วเอี่ยม
080-1176210
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสิทธิ์ พิมขาว
087-2122827
ข้าวหอมใบเตย ต.วังใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายเกียรติภูมิ ช่วยกุล
080-1495946
โรงสีชุมชนบ้านห้วยวารีใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจตุร์ภัทร์ ชัยราช
081-039131
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาหินกลิ้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางทองเม็ด พรมพิทักษ์
080-5055800
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธวัชชัย พรหมบุญ
087-0185050
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายคณิศร ตาลาน
097-9652566
กลุ่มข้าวหอมประจิม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอาคม ต๊ะสุ
089-8396583
กลุ่มข้าวพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางตฤณศร สัมทับ
081-1115370
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายลือชา แสนทิ
087-8259599
กลุ่มข้าวพื้นเมืองกอบอยะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพาแมะ ลือลั่นขวัญพนา
062-3862474
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกัญจ์วิภา ปิงวัง
081-7466030
ผู้ปลูกข้าวบ้านงิ้วเฒ่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศรีไพร นิยะรัตน์
063-3082889
กลุ่มปลูกข้าวฮ้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุชาดา สารศรี
091-8573791
เกษตรกรปกาเกอญอบ้านแม่เอาะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพรชัย คุ้มกันนาน
061-3498541
เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญศรี รุ่งเรือง
089-8539776
กลุ่มเกษตรกรปกาเกอญอป่าตึงงาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล
086-1730790
กลุ่มผลิตข้าวบ้านแม่ขะปู (เก่อปุ๊คี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอุบลรัตน์ กองแสง
063-2581403
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายเพิ่มพูล พิโน
063-1188375
ข้าวกล้องดอยบ้านนาเกียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางเพชรรัตน์ ประเสริฐ
095-3350295
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งจำเริง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางบัวคำ ณ เชียงใหม่
091-8521300
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อมก๋อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวบือกี
ข้าวบือเนอมู
บือซากอ
นางสาวจุฬาทิพย์ ลาภภพาเพิ่มพูน
088-1392665
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เพชรบุรี ภาคตะวันตก นายบรรพต มามาก
087 803884, 084 5705059
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล พัทลุง ภาคใต้ นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
085 4732438

ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวกรียา สุไชยแสง
0870903859
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาวิถีชาวนา ปัตตานี ภาคใต้ กข41
ซีบูกันตัง
นายวรวุฒิ มานะ
089-2936701
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพิลา สตูล ภาคใต้ นายหมัด ทิ้งปากถ้ำ
0872981831
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี ตรัง ภาคใต้ ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวเล็บนกปัตตานี
อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายชิมนาค เสณี
0943177132
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง สตูล ภาคใต้ ข้าวขาวปทุมธานี
นายสมชาย เหมาแหล่
0995951185
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนุ้ย สตูล ภาคใต้ อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายอาแมน ซาแหละ
086-297525
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางชะอ้อน นิลพันธ์
0899754005

กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร
สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ ข้าวดอกขาม
ข้าวสังข์หยด
ข้าวเจ้าหอมนิล
หัวบอน
นางสาวสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง
0822739706
วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร ภาคกลาง นายสมาน ลุนพงษ์
0873062279
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว(สหกรณ์) ภาคกลาง กข43
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมควร ปานเถื่อน
0866199337

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม
ปทุมธานี ภาคกลาง กข43
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายชาตรี ระดมเล็ก
0866142800
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ม.2 ต.บึงกาสาม ปทุมธานี ภาคกลาง กข43
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมศักดิ์ เพ็ชรัตน์
0868808609
สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวแดง
นายเวียงจันทร์ ทำนาผล
0642050595
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
นางนิตยา ภูชมศรี
0644068364
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางสาวชบา ศรีสุโน
0972712888
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายกรุง ดวงเงิน
0861084445
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายบรรจง แสนยะมูล
0863547883

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี
ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมคิด เพ็งลี
0817086810
กลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางกรรณิการ์ มิ่มา
0611389279
เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลำพุก สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปกาอำปึล
นายบัญญัติ สัญจรดี
0973254303

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข43
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสังข์หยด
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมกระดังงา
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวฮาง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวลืมผัว
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสันทัต คูหา
0627464859

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง กข43
กข79
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวเหนียวลืมผัว
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายภาณุสิทธ์ มั่นคง
0868484861

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย
พิษณุโลก ภาคกลาง กข43
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์
082-9751564
กลุ่มเกษตรกรดอยปกาเกอะญอแหม่ลาคี เชียงใหม่ (อ.สะเมิง) ภาคเหนือ นายพฤ โอ่โดเชา
082-1896856
กลุ่มแปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางพวงรัตน์ แจ้งแสง
084-8723393
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหนองแก๋ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นายพัด ไชยวงค์
083-5766987
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลขุนดง เชียงใหม่ ภาคเหนือ นายหรัด มอยแสน
0810249499
กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหารแก้ว เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวสันป่าตอง 1
นายพล หน่อปุ๊ด
095-2107436

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย
เชียงราย ภาคเหนือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
นางเพ็ญนภา พูลชะออ
095-9564314
กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ทอง
087-391-5711
บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายจักร์กฤษณ์ สามัคคี
089-9744226
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายเกรียรติศักดิ์ เทพหนู
081-5988989
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายนัด อ่อนแก้ว
087-2866446
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางฟอง คงนุรัตน์
087-8990765
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสาวยุพา เลื่อนกัตวา
084-2154138
กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยด บ้านลำ พัทลุง ภาคใต้
กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายเปลื้อง ชูคง
0896592537
กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายบุญจริง หนูจีนเส้ง
081-6180285
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านปาบ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายจงใจ ชิตชัย
081-368-1381
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายจบ ขุนทอง
083-1922502
กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายเปลือน ชูช่วย
086-2889833
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางมาลี พันธ์วงค์
089-9781044
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสาวโชติกา ทองขุนดำ
081-3542242

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายพนม อินทร์ศรี
089-8341836
กลุ่มข้าวภูผา พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายนเรศ ขวัญปลอด
080-1375118
วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสาวชัญญานุช ตุเทพ
085-4773106
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสาวธิดา คงอาษา
065-3720199
กลุ่มผูผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสม ตรีภา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางกอบแก้ว ระวิเรือง
062-5604770
วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางรัตนา ธาระมนต์
083-3618936
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย (GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นายทองสุข หาศิริ
0807335595
วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน (อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง นายอภิชัย ผุดผ่อง
0810455616
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน (อินทรีย์) มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางละออง คำเหลา
089-8403531
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข (อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสินเหล็ก
ข้าวเหนียวลืมผัว
นางสาววิจิตรา แสงทอง
0818678516

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ (อินทรีย์)
กระบี่ ภาคใต้ หัวบอน
นายสมพร ไทรทองคำ
0910544398
กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง(GAP) พังงา ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
นายวิโรจน์ มุขแก้ว
098-0164838
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่(GAP) พังงา ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
นายไสว ประทีป ณ กลาง
089-2889007
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ(GAP) นราธิวาส ภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา
นางสมฤดี สกุลน้อย
083-1844148
กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน(GAP) นราธิวาส ภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา
นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ
086-9554126

กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์)
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางยุพาวดี ขวัญแก้ว
086-0509942
วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด(GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางยุพิน พรหมเช็ก
093-3734021
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด(GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)

089-7372634
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง (GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์
084-6325409
กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด (GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายบุญสิทธิ์ พูลสง, กาญจนา สุขทอง
085-6745161
วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล(GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ
085-4732438
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน(GAP) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายรณชัย อเปสริยโย
089-1651248
สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด(GAP)/(อินทรีย์) พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว
081-0989686
กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ(อินทรีย์) พัทลุง ภาคใต้ นางสาวธิดา คงอาสา
082-8229404

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง(อินทรีย์)
พัทลุง ภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง)
นายอำมร สุขวิน
089-4641187
วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP) ชุมพร ภาคใต้ ข้าวเหลืองประทิว 123
นายประยูร เมืองนาโพธิ์
087-8919982

ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP)
สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ ข้าวหอมไชยา
นางยินดี เรืองฤทธิ์
081-6069274

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ
ตรัง ภาคใต้ ข้าวดอกข่า
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสังข์หยด
ข้าวหอมกระดังงา
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ข้าวเล็บนกปัตตานี
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หอมหัวบอล
เบายอดม่วง
นางพรรณี คงเอียด
090-1758078

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี(GAP)
ตรัง ภาคใต้ ข้าวเล็บนกปัตตานี
นางสาวกมลศรี พลบุญ
086-0162744
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี(GAP) สตูล ภาคใต้ อัลฮัมดูลิลละฮ์
นายบูกาเส็ม กรมเมือง
091-9809224

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง(อินทรีย์)
สงขลา ภาคใต้ ข้าวช่อขิง
ข้าวเล็บนกปัตตานี
นางฮาลีล๊ะ หมันหมาด
089-2961679
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน(อินทรีย์) สงขลา ภาคใต้ ข้าวสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางปราณี ทองรักษ์
063-0593478

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP)
ชัยนาท ภาคกลาง นาย ประสิทธิ์ พิมขาว
056-461620
กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี(GAP) เพชรบุรี ภาคตะวันตก ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายพงษ์สกร สบู่ม่วง
092-2579987

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม(GAP)
สระบุรี ภาคกลาง กข49
นายประจวบ วงษ์สานิล
089-2419823

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี(อินทรีย์)
สระบุรี ภาคกลาง ข้าวเจ๊กเชย 1
นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์
095-5973468
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด(GAP) อุทัยธานี ภาคกลาง กข49
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวชัยนาท 1
นายสมัคร เปี่ยมสัมฤทธิ์, นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์
085-7338659,

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง(อินทรีย์)
อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี
0970964750
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสวง ขาญสาริกรณ์, นายณรงค์ชัย เชื้อกสิการ
089-5679060

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน(อินทรีย์)
อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวจินดารัตน์ วัดแป้น
084-8198911
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
คุณธนพงศ์ ทองแพ
092-4697918
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น(อินทรีย์) อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวปิ่นเกษตร
ข้าวหอมชลสิทธิ์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ
089-9612660

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ(อินทรีย์)
อุทัยธานี ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายอภิชัย ผุดผ่อง
081-0455616, 087-2073168
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางฐิติรัตน์ วิลแลน
094-6264651

กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง(GAP)
นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางทองม้วน พาจันทึก,นางนรินทร์ เที่ยงสันเทีย
085-7657399
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธุ์
064-1575473
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายไพศาล ผาจันดา
085-7487699
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5(GAP) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางประพาต แก้วจันทร์
095-3401697

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(อินทรีย์)
นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายปราโมท แสงสว่าง
087-8555861
วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง(อินทรีย์) หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริศักดิ์ โลหิทัต
089-0924259, 063-9629916
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายประจวบ คงตรง
085-7388023
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ(อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางสุจารี ธนสิริธนากร
091-8617867

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก(อินทรีย์)
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางสาววิจิตรา แสงทอง
081-8678516
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นายวิเศษ คำไชโย
089-8432241
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว(GAP) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นางศุภาพิชญ็ พันลำ
091-3708865, 080-028441
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์) กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวกข6
นางทับทิม เพาะชม
080-0128441

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ(GAP)
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิ
ข้าวเหนียวกข6
นายอดุลย์ ยุงรัมย์
086-2379316
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางยุพาพิน ศรียงยศ
084-9625351

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์)
ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายบุญมี สุระโคตร
082-3685152, 086-8754838
กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ
085-2492575
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์
087-8316459, 087-2322057
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม(อินทรีย์) ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสามเกลอ
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายไพฑูรย์ ฝางคำ
081-5793108, 089-2863429
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด(GAP) หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์
083-3382206

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ(GAP)
หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางทิพย์น้อย ทานไธสงค์
087-8536957

สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด(GAP)
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางถาวร วงค์สีดา
087-8548017
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง(อินทรีย์) สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายหนูเพ็ญ นาโควงค์
085-7454955

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ(GAP)
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางสุพรรณี ร่มเกษ
086-0151104

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา(GAP)
สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์
085-7601517
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า(GAP) สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายพิทักษ์พงษ์ เถื่อนยม
081-0498525
กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม(GAP)/(อินทรีย์) ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท
087-7789855
กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสุริยะ เพ็ชรเวียง
099-5031210

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์)
ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางทองสุข ผลไทย
087-0104653

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง(GAP)
ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางหงษไพรวัลย์ ปิตะบุตร
080-4572143

กลุ่มเกษตรก้าวหน้า(GAP)
บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายศุภณัฎฐ์ บุญอาจ
093-5235394, 097-1678794

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ(อินทรีย์)
บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางปรารถนา อุ่นจิตต์
085-4943250
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง(อินทรีย์) ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายจิตติ แสนโครต
098-3212353
กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นางวันเพ็ญ กาญจนสาธิต
098-1020288

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์)
ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ
087-6864457
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นางกล้วย ดวงคำ
081-5490381

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ(อินทรีย์)
ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุวิช เสนาคุณ
045-979829
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางลัดดา พันธ์ศรี
084-8231839
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง(GAP) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมหมาย แก้วศรี
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสายันต์ สีภานุ
085-2227553
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางกนิษฐา จันใด
099-0213818
กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายพรมยา โพธิ์ศรีทอง
081-6009216
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่(อินทรีย์) ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางชุธิมา ม่วงมั่น
081-7604891

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเจ้าหอมนิล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว
091-5249524

กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายไกรยุทธ แสวงสุข
083-9059877, 096-9275369

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปกาอำปึล
นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี
062-2351776,0872557447

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายตู้ สุขนึก
081-3128338, 089-4449453
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นางมาลินี จันทร์เหลือง, นางรัตยา สุขแก้ว
082-1348562, 098-1463771
กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
นางสมพร สุดาปัน
080-1515558

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข(อินทรีย์)
สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายสมศักดิ์ สุรเนตร
088-1144987
วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)(GAP) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช
093-0796173
กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)(อินทรีย์) สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายทองมา เปรียงยิ่ง
089-0863136

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์)
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
นายช่วย สาสุข
086-1286819, 086-1093664

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP)
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นายสุพรรณ แก้วเกิด
087-2482928

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด(GAP)
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายอารีย์ มาตย์วิเศษ
081-7083259

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้(อินทรีย์)
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายวีระยุทธ สุวัมน์
080-7673562

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลดงแดง
ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายวินัด วิกาหะ
084-3925445
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมมะลิแดง
ธัญสิริน
นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
083-1285425

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง(อินทรีย์)
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมาน บำเพ็ญ
081-4318946

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี(อินทรีย์)
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
นางบุญเลิศ สีสาสีมา
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย(อินทรีย์) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข15
กข69
ขาวดอกมะลิ 105
นายทวี ประสานพันธ์, จิตอารีย์ ประสานพันธุ์
081-5624697, 087-6918265

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข(อินทรีย์)
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายพรทิพย์ ด้วงทอง
081-7609925
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว(GAP) พิษณุโลก ภาคกลาง ข้าวพิษณุโลก 80
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางสุภารัตน์ มาดี
081-9531821

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง(GAP)
ลำปาง ภาคเหนือ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
ข้าวหอมมะลิแดง
นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล
080-6726453, 088-2523838
กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) ลำปาง ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเหนียวกข6
นายประวัติ อินจันทร์
081-3870578

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์)
ลำปาง ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวเหนียวธัญญสิริน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายนิยม กันทะราช
085-0330956
กลุ่มหอมดอกคำใต้(อินทรีย์) พะเยา ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเหนียวกข6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายรุ่ง พรหมโลก
086-1907545

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)(GAP)
พะเยา ภาคเหนือ ข้าวเหนียวดำ
ข้าวเหนียวลืมผัว
นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร
081-7407822

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว(อินทรีย์)
พะเยา ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายบาล บุญก้ำ
082-8957321
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก(GAP) ตาก ภาคตะวันตก ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวชัยนาท 1
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางวาริน กรวยทอง
084-8115565

วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก
ตาก ภาคตะวันตก ข้าวเหนียวลืมผัว
นายสุเนตร แสงท้าว
081-9726992
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม กำแพงเพชร ภาคกลาง ขาวดอกมะลิ 105
นายวิเดช พรมมี
088-1583598

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด
กำแพงเพชร ภาคกลาง กข69
ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
นายทฤษฏี เพชรมะลิ
089-0751628
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวเหนียวลืมผัว
นายกายสิทธิ์ บำรุงศรี
087-8389660

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวเหนียวลืมผัว
นางลำดวน สุพรม
096-5565854, 062-2941591

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ข้าวพญาลืมแกง
หางปลาไหล
เม็ดล้าน
นางเสลี่ยง ยศสุพรม
089-6984118
วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวขาวปทุมธานี
ข้าวพิษณุโลก 2
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย
083-9543849
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางศศิร์อร อ่อนคง
082-3924042

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม
อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวสินเหล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายอัษฎางค์ สีหาราช
089-7051677

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ข้าวบือพาโดะ
ข้าวบือวา
ข้าวบือเนอมู
บือชอมี
บือโช
นายอำนาจ ภูวินสกูล
093-1460534

วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวสันป่าตอง 1
ข้าวเหนียวกข6
นายกีรติ เกิดผล
087-7222372

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด(GAP)
เชียงใหม่ ภาคเหนือ ขาวดอกมะลิ 105
นายพลเทพ อุตะมะ
082-8901556

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา
เชียงราย ภาคเหนือ กข15
นายจันทร์ติ๊บ คำอ้าย
0810263529

รายชื่อพันธุ์ข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวทับทิมชุมแพ

เป็นข้าวทรงต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทั้งปี เมล็ดใหญ่ เรียวยาวมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีสีแดงราวกับเมล็ดทับทิม ถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์
โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

ข้าวหอมมะลิแดง

เป็นข้าวเจ้าไวต่อแสง ปลูกในฤดูนาปี จะออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม และถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวเหลืองใหญ่ 148

เป็นข้าวเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวขาวกอเดียว 35

เป็นข้าวขาวเมื่อหุงสุกจะมีลักษณะร่สน ค่อนข้างแข็ง หุงขึ้นหม้อ ไม่แฉะ ไม่กระด้าง ไม่บูดง่าย ไม่เหม็นกลิ่นสาบ แม้จะเป็นข้าวเก่า ถือเป็นข้าวที่ถูกปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าวพื้นเมือง โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สำนักวิจัยพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวหอมกระดังงา59

เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปลูกในฤดูนาปีของภาคใต้ ช่วงเดือนสิงหาคมกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง โดยมีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็กมาในข้าวกล้อง และมีสังกะสีมากในข้าวกล้องงอก ถือเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์
โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องสีม่วงเข้ม ข้าวหุงสุกนุ่มเหนียว ซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมนิล

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม เมื่อหุงสุกจะเหนียวและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวมะลินิลสุรินทร์

ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ถือเป็นข้าวกล้องสีดำ มีเมล็ดเรียวยาว
โดยมีคุณปะโยชน์ทางโภชนาการอยู่มากมาย มีปริมาณอไมโลสต่ำ อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ คุณภาพข้าวสุกนุ่มและมีกลิ่นหอม ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายอาทิเช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง โพรแตสเซียม แคลเซียม และวิตามินบีหลายชนิด

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49

ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ออกดอกปลายเดือนมกราคม ผลผลิตเฉลี่ย 363 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงประมาณ 135 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว ใบธงหักลง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีม่วง กลีบดอกสีม่วงดำ คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 28.5 เซนติเมตร 

อ่านต่อ

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวกล้องมีสีครีมมีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการในตลาดข้าวโภชนาการ ถือเป็นข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข้าวหอมกุหลาบแดง

เป็นข้าวที่ให้ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม ข้าวสุกนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

ข้าวทับทิมโกเมนสุรินทร์

ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

ข้าวดอกข่า

ข้าวดอกข่า หรือ ข้าวไร่ดอกข่า เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่

อ่านต่อ

ข้าวเหนียวดำลืมผัว

ข้าวเหนียวดำลืมผัว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ใบเขียวม่วง ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ปล้องสีเหลืองอ่อน

อ่านต่อ

ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

ข้าวพันธุ์อัลฮัมดูลิลละห์ หรือข้าวขาวสตูล เรียกสั้นๆว่า ข้าวอัลฮัม มาจากภาษายาวี อัลฮัม หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า และลิลล๊ะ แปลว่า ขอบพระคุณ 

อ่านต่อ

ข้าวพญาลืมแกง

ข้าวพญาลืมแกงเป็นข้าวเหนียวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกและเก็บไว้รับประทานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

อ่านต่อ

ข้าวกข43

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43  ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ ที่ค่าดัชนี 57.5

อ่านต่อ

ข้าวพิษณุโลก80

ข้าวพิษณุโลก 80 ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ
ด้านบน